(Swedish) Nya uppsatspraktikanter i Göteborg

Albin läser sin sista termin på Handelshögskolan i Göteborg där han efter grundutbildningen har valt att fördjupa sig brett inom affärsjuridiken. Eftersom Albin har ett stort musikintresse och spelar gitarr hoppas han hinna spela med på byråns band under sin tid på Glimstedt.

Jonathan är uppvuxen i Eskilstuna men flyttade till Göteborg 2014 för att börja plugga juridik och är nu inne på sista terminen på juristprogrammet vid Göteborgs universitet. Vid sidan om skolan och juridiken har hans stora intresse alltid varit idrott, särskilt amerikansk fotboll som han spelat under flera år både i Sverige och en liten sväng i USA.

Publications

(Swedish) Nya uppsatspraktikanter i Göteborg

Albin läser sin sista termin på Handelshögskolan i Göteborg där han efter grundutbildningen har valt att fördjupa sig brett inom a ...

Read more

(Swedish) Att äga tillsammans

Att äga egendom tillsammans med någon annan kan få svårbedömda juridiska och kommersiella kon-sekvenser. Visste du till exempel at ...

Read more

(Swedish) Skadestånd i lokalhyresförhållanden – Bevisvärdet av sakkunnig rörelsevärdering i lokalhyrestvister

Högsta domstolen har i ett avgörande från 2017, NJA 2017 s 261, förtydligat beviskraven för marknads-värdesberäkningar i lokalhyre ...

Read more

(Swedish) Regeringen föreslår ny dataskyddslag med kompletteringar till GDPR

Den 20 februari 2018 offentliggjordes proposition 2017/18:105 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR ...

Read more

(Swedish) En halv miljon servitut och nyttjanderätter kommer rensas bort ur fastighetsregistret efter 2018, om de inte förnyas

Att servitut eller nyttjanderätter är inskrivna i fastighetsregistret innebär en garanti för rättighetsinnehavaren att rättigheten ...

Read more

(Swedish) Personaloptioner i startups – så lägger du grunden

En tydlig trend bland startups är att bolagen tidigt vill erbjuda personaloptioner till anställda. Det gäller dock att vara eftert ...

Read more
More publications