Även enkelomättat fett måste specificeras, ett referat från ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 555-15

...

Läs mer

Favoriter får inte gynnas, ett referat från ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 2691-15

...

Läs mer

Kan fukt i en byggnadskonstruktion vara en sakskada?

...

Läs mer

Finansieringstrender inom fastighetsbranschen

...

Läs mer

Hur länge kan medlem vänta med att klandra beslut fattade på årsmöte i en ideell förening?

Den frågan hade domstolen att ta ställning till i rättsfallet RH 2012:33, då fem ideella föreningar, som var medlemmar i ett riksförbund, stämde riksförbundet och yrkade att de beslut som fattats vid ett årsmöte i riksförbundet skulle upphävas av dom...

Läs mer

Nya regler som rör organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete

I många företag är idag medarbetarna den viktigaste resursen för att verksamheten ska fungera och bli lönsam. Men det är inte bara ur ett verksamhetsperspektiv som medarbetarna är viktiga utan vi spenderar en stor del av vår tid på arbetsplatsen och ...

Läs mer

Vad händer med en nyttjanderätt vid avstyckning eller klyvning av fastighet?

I jordabalken 7 kap. 27 § regleras vad som gäller för nyttjanderätter vid delning av en fastighet. Delning av fastighet kan ske genom avstyckning eller klyvning. I den angivna bestämmelsen stipuleras att en nyttjanderätt såsom en hyresrätt eller arre...

Läs mer

Nyheter gällande konkurrensklausuler i anställningsavtal

Konkurrensklausuler i anställningsavtal är vanligt förekommande idag, i vart fall för många tjänstemän. Användningen av konkurrensklausuler är i många fall nödvändig för att arbetsgivaren ska tillförsäkras ett fullgott skydd för sina företagshemlighe...

Läs mer

Styrelse- & VD-ansvarsförsäkring

En av de största ekonomiska risker ett styrelseuppdrag innebär, är risken för personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Många styrelseledamöter tror att de, genom att bolaget tecknat en s.k. styrelseförsäkring, är skyddade mot framtida obehag...

Läs mer

Håll koll på myndigheternas direktupphandlingar

En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering, öppet anbudslämnande eller viss form. Direktupphandling kan användas i följande fall: om avtalets värde inte överstiger 505 800 kronor enligt LOU eller 939 342 kronor enligt LUF/LU...

Läs mer

Äldre publikationer Nyare publikationer