Styrelse- & VD-ansvarsförsäkring

En av de största ekonomiska risker ett styrelseuppdrag innebär, är risken för personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Många styrelseledamöter tror att de, genom att bolaget tecknat en s.k. styrelseförsäkring, är skyddade mot framtida obehag...

Läs mer

Håll koll på myndigheternas direktupphandlingar

En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering, öppet anbudslämnande eller viss form. Direktupphandling kan användas i följande fall: om avtalets värde inte överstiger 505 800 kronor enligt LOU eller 939 342 kronor enligt LUF/LU...

Läs mer

Utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Regeringen har den 1 oktober i år beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden, Kommittédirektiv 2015:97. Syftet är att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Bostadsköpet...

Läs mer

Arbetsgivares rätt att leda och fördela arbetet

Historik Arbetsgivaren har en bestämmandrätt över sin organisation, vilket brukar omnämnas som om att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Bestämmanderätten grundar sig på den s.k. decemberkompromissen mellan dåvarande Svenska Arbetsgivarförb...

Läs mer

Försäljning av gemensamt ägd bostadsrätt på exekutiv auktion på grund av en delägares skulder

Den så kallade indragningsregeln i 8 kap. 8 § utsökningsbalken gäller vid utmätning av en andel i sådan typ av egendom som omfattas av samäganderättslagen och som ägs av två eller flera personer. I korthet innebär indragningsregeln att hela egendomen...

Läs mer

Juridik, politik och begreppet intern väpnad konflikt

Det föreligger en utbredd missuppfattning att frågan om beviljande av uppehållstillstånd för syriska flyktingar ska grundas endast på politiska beslut. En viss riksdagsledamot har bl.a. JO-anmält Migrationsverket för beslutet att ge syriska flyktinga...

Läs mer

Företrädaransvar för ett aktiebolags skatteskulder

Jag skulle tro att de flesta som driver ett (eller flera) aktiebolag känner till att det finns bestämmelser som skyddar aktiebolagets kapital. Det är därför kanske inte helt ologiskt att dessa regler ofta går under samlingsbeteckningen ”kapitalskydds...

Läs mer

Överlåtelse av upphandlade avtal

Att det kan vara svårt att överlåta ett avtal som tecknats enligt lagen om offentlig upphandling är för många ett bekant faktum som kan utgöra ett hinder i affärslivet. Frågan kan aktualiseras i en mängd olika sammanhang, inte minst när en verksamhet...

Läs mer

Återköpsprogram

I 1895 års aktiebolagslag infördes ett förbud för svenska aktiebolag att förvärva egna aktier. Skälen för förbudet var flera. Risken för ett åsidosättande av borgenärsskyddet ansågs alldeles för stort eftersom reglerna för nedsättning av aktiekapital...

Läs mer

Begränsning av möjligheten att utkräva personligt betalningsansvar av styrelseledamot

Av 25 kap 18 § aktiebolagslagen följer att en styrelseledamot är personligt betalningsansvarig för bolagets skulder om styrelsen, när det funnits skäl att befara kapitalbrist, underlåtit att vidta vissa i lagen föreskrivna åtgärder. Ansvaret är solid...

Läs mer

Äldre publikationer Nyare publikationer