Nya regler som rör organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete

I många företag är idag medarbetarna den viktigaste resursen för att verksamheten ska fungera och bli lönsam. Men det är inte bara ur ett verksamhetsperspektiv som medarbetarna är viktiga utan vi spenderar en stor del av vår tid på arbetsplatsen och ...

Läs mer

Vad händer med en nyttjanderätt vid avstyckning eller klyvning av fastighet?

I jordabalken 7 kap. 27 § regleras vad som gäller för nyttjanderätter vid delning av en fastighet. Delning av fastighet kan ske genom avstyckning eller klyvning. I den angivna bestämmelsen stipuleras att en nyttjanderätt såsom en hyresrätt eller arre...

Läs mer

Nyheter gällande konkurrensklausuler i anställningsavtal

Konkurrensklausuler i anställningsavtal är vanligt förekommande idag, i vart fall för många tjänstemän. Användningen av konkurrensklausuler är i många fall nödvändig för att arbetsgivaren ska tillförsäkras ett fullgott skydd för sina företagshemlighe...

Läs mer

Styrelse- & VD-ansvarsförsäkring

En av de största ekonomiska risker ett styrelseuppdrag innebär, är risken för personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Många styrelseledamöter tror att de, genom att bolaget tecknat en s.k. styrelseförsäkring, är skyddade mot framtida obehag...

Läs mer

Håll koll på myndigheternas direktupphandlingar

En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering, öppet anbudslämnande eller viss form. Direktupphandling kan användas i följande fall: om avtalets värde inte överstiger 505 800 kronor enligt LOU eller 939 342 kronor enligt LUF/LU...

Läs mer

Utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Regeringen har den 1 oktober i år beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden, Kommittédirektiv 2015:97. Syftet är att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Bostadsköpet...

Läs mer

Arbetsgivares rätt att leda och fördela arbetet

Historik Arbetsgivaren har en bestämmandrätt över sin organisation, vilket brukar omnämnas som om att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Bestämmanderätten grundar sig på den s.k. decemberkompromissen mellan dåvarande Svenska Arbetsgivarförb...

Läs mer

Försäljning av gemensamt ägd bostadsrätt på exekutiv auktion på grund av en delägares skulder

Den så kallade indragningsregeln i 8 kap. 8 § utsökningsbalken gäller vid utmätning av en andel i sådan typ av egendom som omfattas av samäganderättslagen och som ägs av två eller flera personer. I korthet innebär indragningsregeln att hela egendomen...

Läs mer

Juridik, politik och begreppet intern väpnad konflikt

Det föreligger en utbredd missuppfattning att frågan om beviljande av uppehållstillstånd för syriska flyktingar ska grundas endast på politiska beslut. En viss riksdagsledamot har bl.a. JO-anmält Migrationsverket för beslutet att ge syriska flyktinga...

Läs mer

Företrädaransvar för ett aktiebolags skatteskulder

Jag skulle tro att de flesta som driver ett (eller flera) aktiebolag känner till att det finns bestämmelser som skyddar aktiebolagets kapital. Det är därför kanske inte helt ologiskt att dessa regler ofta går under samlingsbeteckningen ”kapitalskydds...

Läs mer

Äldre publikationer Nyare publikationer