Även enkelomättat fett måste specificeras, ett referat från ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 555-15

Målet gällde en upphandling av drift av skolkök i form av förenklat förfarande. I tilldelningsbeslutet angavs att den uteslutna leverantören inte hade uppfyllt ett obligatoriskt krav i förfrågningsunderlaget om att en viss uppgift om fettmängd skulle lämnas i den näringsberäkning som skulle ha redovisats i en fyraveckorsmatsedel.

Det var ostridigt i målet att leverantören inte hade specificerat mängden enkelomättat fett i den enligt förfrågningsunderlaget efterfrågade näringsberäkningen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att syftet med kravet bl.a. var att göra det möjligt att bedöma hur väl den offererade kosten uppfyllde vissa näringskrav. Kravet ansågs uppfylla proportionalitetsprincipens krav på adekvat koppling till upphandlingsföremålet. Domstolen kom vidare fram till att kravet inte kunde anses tekniskt sett som en alltför betungande uppgift för en anbudsgivare då övriga anbudsgivare hade gjort det. Den uteslutna leverantören hade själv uppgett i målet att uppgiften hade utelämnats av förbiseende men att den upphandlande myndigheten själv kunde ha räknat ut mängden enkelomättat fett.

Högsta förvaltningsdomstolen fann avslutningsvis att bristen i anbudet inte var sådan att den upphandlande myndigheten hade kunnat godta den utan att det skulle strida mot likabehandlingsprincipen.

Analysen av domen är i korthet att Högsta förvaltningsdomstolen fortsatt betonar vikten av att obligatoriska krav i förfrågningsunderlagen ska uppfyllas och, vilket aktualiserades i det här målet, att en anbudsgivare inte kan överlämna åt den upphandlande myndigheten att räkna ut något som enligt förfrågningsunderlaget ska redovisas som ett skall-krav.

Upphandlingsgruppen genom advokat Henrik Thyselius

Publikationer

Personaloptioner i startups – så lägger du grunden

En tydlig trend bland startups är att bolagen tidigt vill erbjuda personaloptioner till anställda. Det gäller dock att vara eftert ...

Läs mer

Ditt företag kan få 200 miljoner kr i böter för att inte följa nya PUL

Fick jag din uppmärksamhet? Det kan man faktiskt säga är syftet med både rubriken och den EU-förordning (EU-lag) som förkortas GDP ...

Läs mer

Ny EU-förordning stärker skyddet av personuppgifter

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Företag som bryter mot EU:s n ...

Läs mer

Omfattas offentliga medel i välfärdstjänster av äganderätts- och egendomsskyddet?

Utredningen ”Ordning och reda i välfärden”[1] har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av priv ...

Läs mer

S.k. processkommissionärs skyldighet att ställa säkerhet för stämning i Sverige (NJA 2016 s. 587)

Om den som väcker talan vid svensk domstol saknar hemvist i Sverige föreligger en skyldighet att enligt en lag från 1980 ställa sä ...

Läs mer

Ny praxis från Högsta domstolen

Räcker 888 kr på ett bankkonto i en svensk bank för att svensk domstol ska vara behörig att döma i en tvist mellan en svensk bank ...

Läs mer
Fler publikationer