Ny praxis från Högsta domstolen

Räcker 888 kr på ett bankkonto i en svensk bank för att svensk domstol ska vara behörig att döma i en tvist mellan en svensk bank och en person utan hemvist i Sverige?

Högsta domstolen har nyligen tagit ställning till om svensk domstol var behörig att pröva en tvist mellan en bank och en privatperson som saknade hemvist i Sverige.

Banken väckte talan om en fordran om 20 MKr baserat på ett borgensåtagande för ett bolagslån ingånget av en privatperson. Privatpersonen menade att svensk domstol saknade rätt att pröva fordringen då han saknade hemvist i Sverige. Banken menade att svensk domstol var behörig att döma i tvisten. Privatpersonen hade en fordran på banken med 888 kr, som var innestående på ett inlåningskonto hos banken, och tvisten hade i övrigt anknytning till Sverige då kreditavtalet var tecknat i Sverige mellan en svensk bank och ett svenskt aktiebolag, att privatpersonen var svensk medborgare, att tvisten gällde kreditavtalet och att tvisten enligt kreditavtalet skulle prövas enligt svensk rätt.

Beträffande de 888 kr på bankkontot uttalade Högsta domstolen att ”om den enda anknytningen till Sverige är att [den stämda parten] har en tillgång här som är av så begränsat värde att den i praktiken saknar betydelse från exekutionssynpunkt, bör svensk domsrätt inte anses föreligga”. Högsta domstolen ansåg således att pengarna på bankkontot inte hade ett så pass stort värde, särskilt i förhållande till bankens fordran, att det i sig kunde grunda svensk domsrätt, men kom istället fram till att svensk domstol var behörig p.g.a. att borgensåtagandet mot banken var tecknat för ett svenskt bolags skulder mot en svensk bank enligt ett låneavtal som var ingånget i Sverige och att tvisten mellan parterna gällde låneavtalet.

Advokat Henrik Thyselius, Göteborg, 2017-02-17

Publikationer

Ny EU-förordning stärker skyddet av personuppgifter

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Företag som bryter mot EU:s n ...

Läs mer

Omfattas offentliga medel i välfärdstjänster av äganderätts- och egendomsskyddet?

Utredningen ”Ordning och reda i välfärden”[1] har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av priv ...

Läs mer

S.k. processkommissionärs skyldighet att ställa säkerhet för stämning i Sverige (NJA 2016 s. 587)

Om den som väcker talan vid svensk domstol saknar hemvist i Sverige föreligger en skyldighet att enligt en lag från 1980 ställa sä ...

Läs mer

Ny praxis från Högsta domstolen

Räcker 888 kr på ett bankkonto i en svensk bank för att svensk domstol ska vara behörig att döma i en tvist mellan en svensk bank ...

Läs mer

Sättet att göra affärer kan förändras

Artikel av Jan Litborn, Fastighetsvärlden #9, 2016. Dagens paketeringar vid fastighetsaffärer kan snart vara historia, konstaterar ...

Läs mer

716 Mkr blev 2 Mkr

Den 22 juni 2016 meddelade Högsta förvaltningsdomsstolen en dom om likvidators ansvar för det likviderade bolagets obetalda skatte ...

Läs mer
Fler publikationer