Ny praxis från Högsta domstolen

Räcker 888 kr på ett bankkonto i en svensk bank för att svensk domstol ska vara behörig att döma i en tvist mellan en svensk bank och en person utan hemvist i Sverige?

Högsta domstolen har nyligen tagit ställning till om svensk domstol var behörig att pröva en tvist mellan en bank och en privatperson som saknade hemvist i Sverige.

Banken väckte talan om en fordran om 20 MKr baserat på ett borgensåtagande för ett bolagslån ingånget av en privatperson. Privatpersonen menade att svensk domstol saknade rätt att pröva fordringen då han saknade hemvist i Sverige. Banken menade att svensk domstol var behörig att döma i tvisten. Privatpersonen hade en fordran på banken med 888 kr, som var innestående på ett inlåningskonto hos banken, och tvisten hade i övrigt anknytning till Sverige då kreditavtalet var tecknat i Sverige mellan en svensk bank och ett svenskt aktiebolag, att privatpersonen var svensk medborgare, att tvisten gällde kreditavtalet och att tvisten enligt kreditavtalet skulle prövas enligt svensk rätt.

Beträffande de 888 kr på bankkontot uttalade Högsta domstolen att ”om den enda anknytningen till Sverige är att [den stämda parten] har en tillgång här som är av så begränsat värde att den i praktiken saknar betydelse från exekutionssynpunkt, bör svensk domsrätt inte anses föreligga”. Högsta domstolen ansåg således att pengarna på bankkontot inte hade ett så pass stort värde, särskilt i förhållande till bankens fordran, att det i sig kunde grunda svensk domsrätt, men kom istället fram till att svensk domstol var behörig p.g.a. att borgensåtagandet mot banken var tecknat för ett svenskt bolags skulder mot en svensk bank enligt ett låneavtal som var ingånget i Sverige och att tvisten mellan parterna gällde låneavtalet.

Advokat Henrik Thyselius, Göteborg, 2017-02-17

Publikationer

Undvik kostsamma fallgropar i offentliga upphandlingar – detta ska du tänka på

Företag som ingår ett direktupphandlat avtal med en offentlig aktör måste vara medvetna om riskerna. Det finns kännbara rättsliga ...

Läs mer

Så enkelt slipper du utdragna rättsprocesser i internationella affärer

Oenigheter i affärsrelationer kan resultera i en utdragen rättsprocess. Men genom att välja rätt tvistelösningsmodell kan processe ...

Läs mer

Att äga tillsammans

Att äga egendom tillsammans med någon annan kan få svårbedömda juridiska och kommersiella kon-sekvenser. Visste du till exempel at ...

Läs mer

Skadestånd i lokalhyresförhållanden – Bevisvärdet av sakkunnig rörelsevärdering i lokalhyrestvister

Högsta domstolen har i ett avgörande från 2017, NJA 2017 s 261, förtydligat beviskraven för marknads-värdesberäkningar i lokalhyre ...

Läs mer

Regeringen föreslår ny dataskyddslag med kompletteringar till GDPR

Den 20 februari 2018 offentliggjordes proposition 2017/18:105 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR ...

Läs mer

En halv miljon servitut och nyttjanderätter kommer rensas bort ur fastighetsregistret efter 2018, om de inte förnyas

Att servitut eller nyttjanderätter är inskrivna i fastighetsregistret innebär en garanti för rättighetsinnehavaren att rättigheten ...

Läs mer
Fler publikationer