(Swedish) En halv miljon servitut och nyttjanderätter kommer rensas bort ur fastighetsregistret efter 2018, om de inte förnyas

Att servitut eller nyttjanderätter är inskrivna i fastighetsregistret innebär en garanti för rättighetsinnehavaren att rättigheten kommer att gälla även mot en ny ägare om fastigheten säljs. Många äldre inskrivningar av rättigheter är dock inaktuella eller felaktiga, varför riksdagen beslutat om en lag för att rensa upp bland äldre inskrivningar. Den så kallade förnyelselagen (även kallad preklusionslagen) innebär att inskrivningar som har beviljats före den 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret efter 2018, om ingen skriftligen begär att de förnyas. Lantmäteriet uppskattar att ca en halv miljon inskrivningar kommer att omfattas.

Lagen gäller för inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätt och avkomsträtt. Däremot omfattas inte officialservitut (servitut som har skapats i en lantmäteriförrättning), tomträtt, vattenkraft eller vattenreglering av förnyelselagen.

Har bolaget eller du själv ett gammalt servitut eller nyttjanderätt som finns inskriven i fastighetsregistret? Det kan röra sig om rätten att köra på en viss väg eller om ledningar som går över grannens fastighet. Är rättigheten beviljad före den 1 juli 1968 och av en sådan typ som omfattas av förnyelselagen? Görs ingen anmälan om förnyelse innan utgången av 2018 kommer inskrivningen i så fall att tas bort ur det officiella fastighetsregistret utan att Lantmäteriet tar någon kontakt med berörda rättighetshavare. Att rättigheten försvinner från fastighetsregistret kan innebära stora nackdelar vid en framtida försäljning av fastigheten.

Du som har e-legitimation kan själv gå till Lantmäteriets e-tjänst ”Min Fastighet” för att se vilka inskrivningar som berör din fastighet. På Lantmäteriets hemsida kan du även ansöka om förnyelse. Är du osäker på om du eller ditt företag är beroende av t.ex. ett servitut som omfattas av förnyelselagen eller vill du få råd om hur du ska gå till väga? Kontakta ditt lokala Glimstedtskontor, så hjälper vi till! https://www.glimstedt.se/kontakt/

Publications

(Swedish) Undvik kostsamma fallgropar i offentliga upphandlingar – detta ska du tänka på

Företag som ingår ett direktupphandlat avtal med en offentlig aktör måste vara medvetna om riskerna. Det finns kännbara rättsliga ...

Read more

(Swedish) Så enkelt slipper du utdragna rättsprocesser i internationella affärer

Oenigheter i affärsrelationer kan resultera i en utdragen rättsprocess. Men genom att välja rätt tvistelösningsmodell kan processe ...

Read more

(Swedish) Att äga tillsammans

Att äga egendom tillsammans med någon annan kan få svårbedömda juridiska och kommersiella kon-sekvenser. Visste du till exempel at ...

Read more

(Swedish) Skadestånd i lokalhyresförhållanden – Bevisvärdet av sakkunnig rörelsevärdering i lokalhyrestvister

Högsta domstolen har i ett avgörande från 2017, NJA 2017 s 261, förtydligat beviskraven för marknads-värdesberäkningar i lokalhyre ...

Read more

(Swedish) Regeringen föreslår ny dataskyddslag med kompletteringar till GDPR

Den 20 februari 2018 offentliggjordes proposition 2017/18:105 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR ...

Read more

(Swedish) En halv miljon servitut och nyttjanderätter kommer rensas bort ur fastighetsregistret efter 2018, om de inte förnyas

Att servitut eller nyttjanderätter är inskrivna i fastighetsregistret innebär en garanti för rättighetsinnehavaren att rättigheten ...

Read more
More publications