Glimstedt Alingsås

Glimstedt Alingsås


Glimstedts Alingsåskontor är ett systerkontor till Göteborgskontoret.

Vi arbetar med affärsjuridik inom följande områden;

Fastighetsgruppen biträder företag och organisationer i alla slags frågor som rör fastigheter. Det kan t.ex. handla om plan- och byggrätt, fastighetsbildningar, utveckling och exploatering, hyres- och nyttjanderätt och fastighetsköp och -försäljningar, se https://www.glimstedt.se/wp-content/uploads/2016/04/Fastighet-Vart-erbjudande.pdf

Gruppen Finansiell Kris & Risk ger proaktiv vägledning och stöd i alla frågor inför och i samband med värdesäkring av affärer och när bolag har finansiella svårigheter. Utöver uppdrag som rekonstruktörer och konkursförvaltare (advokaterna Annika Freij och Marek Zdrojewski är utsedda konkursförvaltare av Alingsås tingsrätt) kan Finansiell Kris & Risk bistå i frågor om att säkra betalningar, rådgivning kring ägarförbehåll, kontrollbalansräkning och säkerheter samt med att göra olika typer av riskbedömningar, se https://www.glimstedt.se/wp-content/uploads/2016/04/Finansiell-Kris-Risk-Vart-erbjudande.pdf

Våra processjurister i Kommersiella tvister ger dig ett tryggt och skickligt stöd inför och under domstolsförhandling, skiljeförfarande och medling, se https://www.glimstedt.se/wp-content/uploads/2016/04/Kommersiella-Tvister-Vart-erbjudande.pdf

Gruppen för offentliga affärer biträder företag, myndigheter och kommuner i de frågor som aktualiseras i gränslandet offentlig/privat verksamhet. Förutom offentlig upphandling där vi bl.a. granskar anbud, lämnar råd vid eventuell överprövning och hjälper till att kartlägga den offentliga marknaden såvitt avser potentiella framtida affärer har vi särskild kompetens inom kommunal- och förvaltningsrätt inbegripet jäv- och statsstödsfrågor, se https://www.glimstedt.se/wp-content/uploads/2016/04/Offentliga-Affarer-Vart-erbjudande.pdf

Gruppen för Corporate Commercial biträder företag och organisationer i frågor som rör bolagsstart, drift, förvärv eller försäljning. Det kan t.ex. handla om att bistå vid upprättande, förhandling eller granskning av avtal, genomförande av transaktioner, styrelseuppdrag, skydd av immateriella tillgångar eller hantering av arbetsrättsliga frågor, se https://www.glimstedt.se/wp-content/uploads/2016/04/Corporate-Commercial-Vart-erbjudande.pdf

Vi arbetar utifrån ett stort engagemang för våra klienter och en gedigen kunskap om klientens verksamhet. Därtill har vi mycket kompetenta jurister och advokater. Vi vet att tillgänglighet, vår kompetens samt kunskap och förståelse för våra klienters verksamhet är helt avgörande för klientens, och likväl också för vår, framgång.

Via Glimstedt kan vi erbjuda den samlade kunskapen hos 200 jurister i Sverige och Baltikum.

Medarbetare

Annika Freij
Annika Freij
Delägare, advokat | Göteborg & Alingsås + 46 31 710 40 64
Gunilla Hammarlund
Gunilla Hammarlund
Administrativ assistent | Alingsås & Göteborg +46 322 63 30 50
Karin Daehlin
Karin Daehlin
Ekonom | Göteborg & Alingsås + 46 31 710 40 21
Louise Lindahl
Louise Lindahl
Advokat | Alingsås & Göteborg +46 31 710 40 06
Marek Zdrojewski
Marek Zdrojewski
Advokat | Alingsås & Göteborg + 46 31 710 40 34