Profil

David Karlsson har över 15 års erfarenhet av fastighetsjuridik, affärsjuridik och tvistlösning. Han biträder regelbundet klienter inom köp och försäljningar av fastigheter och fastighetsbolag samt vid överlåtelser av företag inom olika branscher. Han biträder fastighetsägare och nyttjanderättshavare i frågor rörande hyra och andra nyttjanderätter enligt jordabalken samt fastighetsägare i frågor relaterade till plan- och bygglagen. David Karlsson är van att upprätta och granska kommersiella avtal såsom aktieägaravtal, samarbetsavtal, distributions/försäljningsavtal och avtal inom entreprenadbranschen. David Karlsson har omfattande erfarenhet av tvistlösning och företräder klienter i tvisteförhandlingar, medlingar, domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Prejudikatavgöranden i urval: NJA 2022 s 574, HFD 2021:31. David Karlsson innehar externa styrelseuppdrag inom bl.a. bank- och fastighetssektorn.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2016 -
Advokat, Glimstedt, 2014 - 2015
Biträdande jurist, Glimstedt, 2011- 2014
Tingstjänstgöring, Göteborgs tingsrätt, 2009-2011
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2009

Utbildning

Jur.kand., Göteborgs universitet, 2009

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund 2014

Assistent