Cybersäkerhetsincident hos Glimstedt

Advokatfirman Glimstedt har blivit utsatt för ett dataintrång, vilket har resulterat i obehörig åtkomst till en lokal server på Örebrokontoret. Utöver uppgifter lokalt i Örebro har intrånget inneburit åtkomst till Advokatfirman Glimstedt Sveriges jävsregister. De uppgifter som i jävsregistret varit tillgängliga för intrångsgöraren är begränsat till namn och organisations- eller personnummer på klienter och motparter samt ärendebeteckning.

Dataintrånget är polisanmält och rapporterat till berörda myndigheter. Vi, tillsammans med de experter vi anlitat, arbetar sedan intrånget upptäcktes med att lösa, analysera och begränsa eventuell skada samt säkra jävssystemet som vi av försiktighetsskäl har valt att stänga ner.

Vi beklagar djupt de eventuella olägenheter och den oro som detta kan orsaka våra klienter och andra berörda. Vår högsta prioritet är att skydda allas integritet och vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att minimera eventuella skadeeffekter. Vi arbetar med att identifiera alla berörda individer och kontakta dem med mer information.

Den som har specifika frågor kan kontakta ansvarig delägare på respektive kontor.

Vi ber om er förståelse medan vi arbetar igenom detta och hoppas kunna återkomma till alla berörda så snart som möjligt med ytterligare information.