Glimstedt biträder Grums kommun i ett mål om företagsbot med anledning av ett dödligt fall på en återvinningsstation

Advokat Henrik Thyselius vid Göteborgskontoret företrädde Grums kommun i ett mål om företagsbot med anledning av att en man omkom vid ett fall på en återvinningsstation 2011. Skälet till åklagarens begäran om att kommunen skulle betala 1 miljon kronor i företagsbot var att myndigheten ansåg att kommunen gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott alternativt vållande till annan död genom att inte tillse att besökare och andra var skyddade från fall från högre till lägre nivå när de vistades på återvinningsstationen. Kommunen motsatte sig företagsboten av flera olika skäl, bl.a. att det inte var frågan om straffbar vårdslöshet eller brott mot arbetsmiljölagstiftningen, att det skulle strida mot legalitetsprincipen att komma fram till det som åklagaren påstår, men framförallt om det var frågan om näringsverksamhet.

Värmlands tingsrätt dömde den 9 juli 2015 ut en miljon kronor i företagsbot. Kommunen har beslutat att överklaga domen. Målet rymmer ett flertal intressanta rättsfrågor, främst om kommunens verksamhet vid återvinningsstationen utgör näringsverksamhet, vilket är en grundläggande förutsättning för att döma ut företagsbot. Högsta domstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd om en kommuns skolverksamhet utgör näringsverksamhet i den mening som krävs för företagsbot. I det målet skadades en elev under en slöjdlektion.