Glimstedt biträder vid likvidationen av ESS AB

European Spallation Source ESS AB (ESS AB) ägs av svenska och danska staten. Bolaget har sedan 2010 arbetat med att ”bygga nästa generations neutronanläggning”. Efterhand har ytterligare 15 europeiska länder anslutit sig till projektet. 2015 fattade EU-kommissionen ett beslut om att bilda ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur, en s k ERIC. Härefter har projektet och dess 350 anställda överförts från ESS AB till ESS ERIC.

ESS AB har trätt i likvidation 2016-03-18 och advokat Leif Ljungholm vid Glimstedts Malmökontor har utsetts till likvidator och ansvarig för avvecklingen av ESS AB.