Glimstedt vinner framgång i VPN-mål i Patent och Marknadsdomstolen

Advokatfirman Glimstedt har företrätt OVPN Integritet AB (”OVPN”) i ett ärende om säkerhetsåtgärder och informationsföreläggande i Patent och Marknadsdomstolen (”PMD”). AB Svensk Filmindustri och Nordisk Film A/S (”Filmbolagen”) ansökte hos PMD om att OVPN skulle föreläggas vid vite att lämna ut information om dess användare. Man begärde också att PMD skulle bifalla säkerhetsåtgärd i form av att OVPN förbjöds förstöra information innan ärendet avgjordes. Filmbolagen påtalade att de har rättigheterna till ett antal filmer som görs tillgängliga för allmänheten via Pirate Bay och att det utgör ett intrång i deras upphovsrätt. Man menade att OVPN tillhandahåller den IP-adress som Pirate Bay använder och därför skulle föreläggas att lämna ut uppgifter om innehavare, betalningar m.m. OVPN argumenterade att man inte är en internetleverantör och att tillhandahållande av VPN-tjänster inte kan anses om en sådan elektronisk kommunikationstjänst som omfattas av lagen om elektronisk kommunikation. OVPN påtalade också att man inte loggar eller sparar de efterfrågade uppgifterna och att man därför inte förfogar över dem. Dessutom påtalade OVPN att man tillhandahåller VPN-tjänster till ett stort antal kunder, däribland många kommuner, myndigheter – inklusive rättsvårdande myndigheter, advokatfirmor m.m. och att man skulle lida skada om Filmbolagens yrkande skulle bifallas.

PMD avslog yrkandet om säkerhetsåtgärd utan OVPN:s hörande den 25 juni 2020 och man avslog yrkandet om säkerhetsåtgärd slutligt den 9 juli. Nu avslog PMD dessutom ansökan om informationsföreläggande den 10 september. Filmbolagen ålades att ersätta OVPN för dess rättegångskostnader om 108.000 kr i PMD. PMD:s beslut kan överklagas till Patent- och Marknadsöverdomstolen (”PMÖD”), men då krävs först att PMÖD utfärdar prövningstillstånd.

OVPN företräddes av advokaten Michael Lettius.