Glimstedt vinner överprövningsmål

Advokaterna Maja Kjellman och Michael Lettius har vunnit framgång i ett överprövningsmål enligt LOU i kammarrätten i Stockholm.

Stockholms läns landsting handlade upp hörseltekniska hjälpmedel och hjälpmedel för alternativ telefoni och tilldelade leverantören NWise AB uppdrag för vissa produkter. Omnitor AB, som också hade lämnat anbud, ansåg att NWise felaktigt tilldelats uppdraget och begärde överprövning hos förvaltningsrätten i Stockholm, vilken i dom den 7 december 2010 avslog ansökan om ingripande enligt LOU. Domen överklagades därefter med biträde från advokatfirman Glimstedt och kammarrätten meddelade först inhibition och prövningstillstånd och har numera bifallit överklagandet och i dom den 26 april 2011 att upphandlingen skall rättas på så sätt att NWises anbud skall uteslutas. Kammarrätten tog bl.a. fasta på att NWise gett in anbudsbilagor på engelska trots att det föreskrivits att anbudshandlingar skulle vara på svenska, varför utvärdering och antagande av anbudet strider mot likabehandlingsprincipen. Kammarrätten poängterar också det i förfrågningsunderlaget inte angetts tillräckligt tydligt hur utvärdering och poängsättning av visst krav skulle ske samt att det var en brist att det s.k. jämförelsevärdet inte angetts i tilldelningsbeslutet.