Glimstedtadvokater ombud för vinnare i mål om överprövning av upphandling

IT-konsultföretaget Bouvet Syd AB har vunnit bifall till en talan om överprövning av en upphandling genomförd av Kammarkollegiet (Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 29462-13). Bolagets anbud hade av kollegiet förkastats med hänvisning till att anbudspriset var onormalt lågt då vissa tjänster offererats till ett timpris om en krona. Enligt förvaltningsrätten har dock bolaget lämnat en kommersiellt hållbar förklaring till sin prissättning och man förordnar därför om rättelse på så sätt att Bouvet Syd AB:s anbud skall beaktas. Kammarkollegiet, som överklagade domen men inte beviljades prövningstillstånd i kammarrätten, har den 19 september 2014 meddelat nytt tilldelningsbeslut enligt vilket bl.a. Bouvet Syd AB erbjuds att teckna ramavtal. Ombud för Bouvet Syd AB var advokaterna Maja Kjellman och Michael Lettius, Helsingborg.