Glimstedtadvokater vinner framgång i mål om företagshemligheter

Advokaterna Michael Lettius och Carl-Johan Ask vid advokatfirmans Helsingborgskontor har vunnit framgång vid Arbetsdomstolen i ett av flera mål baserade på lagen om skydd för företagshemligheter (”FHL”). I målet har ett företag – sedan ett antal medarbetare tagit anställning i en nystartad och delvis konkurrerande verksamhet – väckt talan om såväl skadestånd pga. påstådda överträdelser av FHL som förbud vid vite mot att använda eller röja information. Ett förbud vid vite om 200.000 kr per överträdelse att utnyttja viss angiven information hade meddelats mot en av de anställda av Helsingborgs tingsrätt. Beslutet överklagades till Arbetsdomstolen, som i beslut den 9 februari fann att det inte visats sannolika skäl för att den anställde anskaffat, utnyttjat eller röjt information som omfattas av FHL och att denne inte heller kan antas göra det framgent. Följaktligen upphävdes vitesförbudet och den f.d. arbetsgivaren ålades att betala rättegångskostnaderna i målet.