Hur undviker ditt företag en finansiell kris – fem enkla tips från konkursförvaltaren

  1. Håll ordning på ekonomin och särskilt kassaflödet

Se till att ha en plan för företaget och följ den. Ett företag behöver inte ständigt vara lönsamt, men en kommersiell verksamhet förutsätter att det finns tillräckligt med kapital – och inte minst likvida medel – för att affären ska vara gångbar över tid. Om du har ett företag som inte är lönsamt och som saknar tillgång till kapital på annat sätt för täckande av de löpande kostnaderna, bör du fundera noga på om det faktiskt är en bra idé att fortsätta. Ställ kritiska frågor till dig själv om företagets affärsidé verkligen är bra. Vänta inte för länge med att fatta beslut i frågan.

  1. Följ formalian noga, håll tidsfrister!

Att missa att ge in årsredovisning och deklarationer i rätt tid, leder oftast till en hel del onödiga kostnader. Dessutom innebär det ökad risk för personligt betalningsansvar och – i förlängningen – risk för att brottsmisstanke kan uppstå. Skapa goda rutiner för att följa formalian i aktiebolagslagen och skattelagstiftningen. För att minska risken för onödiga överraskningar är det viktigt att hålla god ordning på styrelsearbetet och bl.a. följa aktiebolagslagens regler om vinstutdelning, lån och kapitaltäckning. Både skatteverket och bolagsverket har informativa hemsidor där företagare relativt enkelt kan hitta svar på många formaliafrågor.

  1. Känn dina större kunder och leverantörer

Även om ditt eget företag har bra ekonomi kan ett allt för stort beroende av vissa leverantörer och kunder innebära risker. Om företaget till exempel är mycket beroende av en viss leverantör, bör du noga följa upp hur leverantörens verksamhet och ekonomi utvecklar sig. Det är inte fel att kontakta nyckelpersoner hos leverantören och inhämta vägledande information genom ”kallprat”. Kunder som vill köpa på kredit, och särskilt då nya kunder som plötsligt vill köpa större kvantiteter, bör kontrolleras noga vad gäller kreditvärdighet för att om möjligt undvika tråkiga överraskningar längre fram. Låt dig inte hetsas av kunders önskemål om leveranser på kredit för att snabbt försöka göra en bra affär! Även när det gäller kunder är det naturligtvis bra att sätta sig in i deras verksamhet genom personliga kontakter med nyckelpersoner.

I sammanhanget kan det också vara värt att nämna att du regelbundet bör gå igenom befintliga avtal och utvärdera om de verkligen är affärsmässiga för ditt företag. Affärsförutsättningar kan ändras snabbt och det kan därför vara värt att försöka omförhandla avtal som utvecklas negativt för ditt företag. Det är även viktigt att vara uppmärksam på att vissa avtal förnyas automatiskt med lång löptid och uppsägningstid, vilket kan leda till oönskade inlåsnings-effekter. Ha alltid beredskap för åtgärder som tillvaratar ditt företags intressen i tid.

Det är såklart aldrig fel att ta juridisk hjälp när man förhandlar och skriver avtal. Att ha med sig en erfaren rådgivare tidigt i en avtalsprocess som känner till fallgropar och osäkerheter kan påtagligt minska kostnaderna och eventuella risker.

  1. Själv är inte alltid ”bästa dräng” – ta hjälp av rådgivare i tid

Att ha god dialog med företagets bank, hyresvärd och viktigare leverantörer samt eventuell revisor kan vara till stor hjälp om ekonomin börjar svaja. Tveka inte heller att diskutera svåra frågor med en erfaren extern rådgivare. Genom att aktivt ta kontakt och diskutera företagets problem kan du många gånger hitta lösningar som du kanske inte kommit fram till ensam.

Advokatfirman Glimstedts medarbetare inom affärsområdet Finansiell Kris & Risk har en lång erfarenhet av att möta företagare med finansiella problem och bidra till att hitta möjligheter. Bland annat kan vi ge råd om olika typer av finansieringslösningar för att kapitalisera företaget eller – om det visar sig nödvändigt – med omstrukturering av företagets verksamhet för att nå önskad lönsamhet på sikt. Om företaget har betalningssvårigheter kan ett bra alternativ vara att ansöka om företagsrekonstruktion. Genom företagsrekonstruktion kan du skapa förutsättningar för att rädda ett företag med en bra affärsidé men med finansiella problem och betalningssvårigheter. Vi som arbetar inom affärsområdet Finansiell Kris & Risk på Glimstedt Göteborg har stor erfarenhet av företagsrekonstruktioner och kan lotsa dig och ditt företag genom processen. Kontakta gärna oss för ett inledande möte där vi gemensamt kan gå igenom och diskutera företagets olika alternativ.

  1. Gör inte ”strutsen”

När företaget börjar visa en negativ utveckling är det – enligt vår erfarenhet – relativt vanligt att entreprenörer gör ”strutsen”, d v s inte tar tag i problemen utan låtsas som om de inte finns. Vi möter ofta människor som inte insett situationens allvar med följd att både deras privatekonomi och hälsa drabbats.

Aktiebolagets konstruktion innebär en möjlighet att ta risker utan att riskera privata tillgångar. Det ska man utnyttja som företagare genom att verkligen se till att hålla isär sin egen och företagets ekonomi. Fördelningen mellan företagets och den privata ekonomin är dock inte vattentät och man bör se upp för ansvarsgenombrott som till exempel kan aktualiseras om företaget drivs vidare med kritisk kapitalbrist eller när skatteskulder inte betalas på förfallodagen. Vår erfarenhet är att ju längre tid man väntar med att aktivt vidta åtgärder, desto större är risken för ansvarsgenombrott eller att privata pengar satsas på rörelse som inte längre har kommersiella förutsättningar.

Till sist, att man som företagare acceptera att man har finansiella problem, eller t o m att man har ett bolag som är på obestånd och behöver sättas i konkurs, behöver inte innebära att ens entreprenörsbana är slut. Tvärtom kan erfarenheterna från svåra tider användas framåt och bidra till att man lyckas bättre som företagare i framtida projekt.