Ny visselblåsarlag gäller företag med fler än 50 anställda

Den 17 december 2021 träder den nya visselblåsarlagen i kraft (lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) vilken ersätter den tidigare visselblåsarlagen som tillämpats sedan 2017.

Den nya lagen gäller vid rapportering om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, samt om missförhållanden som strider mot unionsrätten. Enligt den tidigare visselblåsarlagen var det endast arbetstagare och inhyrd arbetskraft som omfattades av lagens skydd, medan den nya lagen även skyddar bland andra egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer i ett företags förvaltnings-, lednings-, eller tillsynsorgan samt aktieägare som är verksamma i bolaget.

Den nya visselblåsarlagen innebär i korthet bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler anställda måste ha interna rapporteringskanaler och rutiner för rapportering och uppföljning av så kallade visselblåsarärenden. Kravet på att ha särskilda visselblåsarfunktioner införs nu i två steg, där privata aktörer med 50 till 249 arbetstagare måste ha sina rapporteringskanaler på plats senast den 17 december 2023. För övriga aktörer, dvs. verksamheter med 250 eller fler arbetstagare, gäller detta krav redan från och med den 17 juli 2022.

Lagen beskriver relativt detaljerat hur rapporteringskanalerna för visselblåsarärenden ska utformas samt följas upp, inklusive vilka tidsramar verksamhetsutövaren har att rätta sig efter. Exempelvis ska det vara möjligt för visselblåsaren att rapportera både skriftligen och muntligen och mottagaren av rapporterna ska vara både oberoende och självständig, och den rapporterande personen har rätt att få en bekräftelse på sin rapport inom sju dagar och sedan även uppföljning och återkoppling på rapporten.

Glimstedt har ett nära samarbete med Human&heart som utför utredningar inom arbetslivet och dess rapporteringstjänst Trust&heart som är en visselblåsartjänst särskilt utvecklad med beaktande av kraven i den nya visselblåsarlagen. Glimstedt kan genom detta samarbete vid behov, och efter sedvanliga jävskontroller, biträda organisationer som använder Trust&heart kvalificerat utredningsstöd och rådgivning i samband med utredningar av visselblåsarärenden.

Se närmare om visselblåsartjänsten Trust&heart här: https://www.trustheart.se/

För biträde vid utredningar kontakta gärna advokat Cecilia Malm: https://www.glimstedt.se/medarbetare/cecilia-malm/