Nya konsumentregler träder i kraft den 1 maj 2020

EU-kommissionen har kritiserat Sverige för hur EU:s direktiv om konsumenträttigheter (direktiv 2011/83/EU) har implementerats i svensk rätt. Som svar på kritiken genomförs nu en rad lagändringar i konsumentköplagen, avtalsvillkorslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen (proposition 2019/20:63, Tydligare regler vid konsumentavtal). Kritiken från kommissionen bestod framförallt av att Sverige hänvisat implementeringen till förarbeten vilket enligt kommissionen inte är tillräckligt.

Lagändringarna (som träder i kraft redan den 1 maj 2020) syftar framförallt till att tydliggöra konsumentreglerna men det finns några ändringar som kräver att näringsidkare ändrar sina villkor och rutiner. Den ändring som sannolikt får störst praktisk betydelse är att konsumenten måste få standardformulär för utövande av ångerrätten skickat till sig – det räcker alltså inte med att bara informera om att och var formuläret finns.

Nedan följer en sammanfattning av några av ändringarna:

Nya definitioner. I distansavtalslagen införs två nya definitioner av begreppen ”affärslokal” och ”digitalt innehåll”. Begreppen återfinns i lagen sedan tidigare men de får nu alltså definitioner som rimmar bättre med EU-direktivet.

Informationskrav. Vissa lättnader har införts i distansavtalslagen och marknadsföringslagen om kraven på att informera konsumenten om funktionen hos digitalt innehåll. Ändringen innebär att näringsidkaren enbart är skyldig att informera om vad näringsidkaren känner till eller rimligen kan förväntas känna till. Notera dock att näringsidkaren alltid förväntas känna till vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet. Vidare förtydligas att näringsidkaren ska informera om åtaganden som denne gör utöver vad som följer av lag (kommersiella garantiåtaganden) till exempel öppet köp eller service.

Ångerrätten. Tidigare ställdes det krav på att näringsidkaren skulle informera om hur konsumenten får tag på ett standardformulär för utövande av ångerrätten. Nu ställs det krav på att näringsidkaren ska ge formuläret till konsumenten. Det räcker alltså inte med att bara informera om var det finns, formuläret måste skickas med vid bekräftelsen av köp. Notera att ångerfristen om 14 dagar börjar löpa först när konsumenten har fått korrekt information om ångerrätten.

Riskens övergång. I konsumentköplagen tydliggörs att risken för varan övergår till konsumenten när konsumenten (eller någon som denne själv har utsett i sitt ställe) fått varan i sin besittning. Det innebär att om konsumenten anlitar en transportör är varan avlämnad när transportören har fått varan i sin besittning. Det gäller dock inte om det är säljaren som har erbjudit/anvisat transportalternativet.

Återbetalning av vissa tilläggsbetalningar. I lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden förtydligas att en konsument har rätt att få tillbaka sina pengar, om konsumenten har gjort en tilläggsbetalning enligt ett villkor som han eller hon inte uttryckligen har godkänt.

FAKTA

  • EU:s direktiv om konsumenträttigheter (direktiv 2011/83/EU) trädde i kraft 2011 och implementerades i svensk rätt 2014.
  • Regeringens proposition 2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal godkändes av Riksdagen den 25 mars 2020. Lagändringarna träder i kraft 1 maj 2020.
  • Ytterligare skärpning av konsumentreglerna väntas under våren 2022. EU har drivit igenom sitt projekt New deal for Consumers som innebär flertalet ändringar i EU-direktiv på konsumentområdet. Medlemsstaterna har nu att implementera ändringarna i nationell rätt. Den största nyheten är utan tvekan att överträdelse av konsumentregler kan leda till höga sanktioner. Medlemsstaterna får inte lagstifta om lägre maxsanktion än 4 % av företagets årliga omsättning…


Hör av dig till oss på Glimstedt om du behöver rådgivning gällande lagändringarna. Vi arbetar dagligen med konsumenträtt och E-handel och vi hjälper er gärna.