Nyheter inom offentlig upphandling

Den 1 februari 2022 träder nya regler i kraft. Reglerna innebär bl a ökad flexibilitet och förenklingar för upphandlingar under tröskelvärdet. Dessutom får vi nya direktupphandlingsgränser. I korthet innebär reglerna följande.

Nya kapitel

Nuvarande 19 kap ersätts med två kapitel, ett för annonspliktiga, icke-direktivstyrda upphandlingar och ett för direktupphandlingar. Syftet med detta är att göra regelverket mer överskådligt eftersom nuvarande regelverk i huvudsak innehåller hänvisningar till annan lagstiftning. Lagstiftningstekniken medför att det blir svårt att ta till sig regelverket. Detta ändras nu med tydligare skrivelser för de olika upphandlingarna.

Upphandlingsförfarandena försvinner

Skyldigheten att använda förenklat förfarande eller urvalsförfarande upphör. Istället äger upphandlaren själv fastställa vissa av reglerna för upphandlingsförfarandet, så länge de grundläggande principerna uppfylls. De nya reglerna lämnar större utrymme för upphandlande myndigheter att själva utforma hur de vill genomföra upphandlingen. Det kommer samtidigt ställa större krav på de myndigheter som väljer att utforma egna förfaranden att på ett tydligt sätt förklara hur upphandlingen och utvärderingen kommer gå till så att anbudsgivarna förstår hur de ska utforma sina anbud.

Ökad flexibilitet under pågående upphandling

Avsikten är att det under pågående upphandling skall vara enklare att genomföra förhandling, rättelse och komplettering. Emellertid måste de grundläggande principerna alltid respekteras, vilket gör att det går att ifrågasätta om reglerna kommer medföra någon skillnad mot vad som gäller idag.

Nya direktupphandlingsgränser

Direktupphandling får användas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader enligt LOU när upphandlingens värde understiger 700 000 kronor. Detsamma ska gälla enligt LUF när upphandlingens värde understiger 1 200 000 kronor. Direktupphandlingsgränsen höjs därmed något och bestäms till ett fast belopp (idag är det en procentsats av EU:s tröskelvärde).

Direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster och andra särskilda tjänster höjs ända upp till tröskelvärdena. Detta innebär att det blir möjligt att direktupphandla hälsovård, socialtjänst, juridiska tjänster m fl tjänster till ett värde om cirka 7,8 MSEK.

Lättare att direktupphandla under en överprövningsprocess

Numera får direktupphandling användas vid en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av att en allmän förvaltningsdomstol antingen (a) handlägger eller har avgjort ett mål om överprövning av en upphandling och avtal inte får ingås, (b) har beslutat att en upphandling ska göras om eller rättas, eller(c) handlägger ett mål om överprövning av ett avtals giltighet och avtalet inte får fullgöras.

Det direktupphandlade kontrakt skall inte få ha längre löptid eller vara mer omfattande än vad som krävs med hänsyn till upphandlingens syfte och direktupphandling skall endast få användas om upphandlingens värde beräknas understiga tillämpliga tröskelvärden.

Henrik Willquist, delägare, advokat                          Maria Karlsson, advokat

Varmt välkommen att kontakta oss med frågor om de nya bestämmelserna eller om du har andra upphandlingsrelaterade frågor.

https://www.glimstedt.se/omrade/offentlig-upphandling/