Regeringen stoppar skatteplanering

Regeringen lämnade den 27 oktober en skrivelse till Riksdagen, för att meddela kommande förslag om ändringar för att stoppa skatteplanering vid fastighetsöverlåtelser. Genom skrivelsen blir det möjligt att tillämpa de nya bestämmelserna fr.o.m. dagen efter dagen för överlämnandet av skrivelsen, dvs. fr.o.m. den 28 oktober 2016. Regeringen avser att under våren 2017 återkomma med det aviserade ändringsförslaget och lagstiftning är tänkt att träda i kraft den 1 november 2017.

Det som kommer att träffas av denna stopplagstiftning är endast det tillvägagångssätt som populärt brukar kallas Kattrumpa. Denna skatteplanering går ut på att fysik person som äger näringsfastighet, i stället för att sälja fastigheten direkt till extern part, överlåter den genom gåva i ett första steg till ett för ändamålet bildat bolag som ägs (direkt eller indirekt) av fastighetsägaren och närstående. Överlåtelsen görs med villkor om vederlag strax under taxeringvärdet (men över det skattemässiga restvärdet). Överlåtelsen blir skattemässigt att anse som gåva och vederlaget blir skattefritt. Därefter säljs aktierna i bolaget för marknadsvärdet till den externa parten. Ägs bolaget indirekt blir försäljningen skattefri.

Enligt det förslag som finns i den departementspromemoria, som snart kommer att skickas ut på remiss, ska fastighet som överlåts till juridisk person anses avyttrad om överlåtelsen sker mot vederlag som överstiger fastighetens skattemässiga värde (och således utlösa beskattning). Det kommer med andra ord inte längre vara möjligt för fysisk person att få en del av fastighetsvinsten helt skattefri.

Den aktuella stopplagstiftningen tar således inte sikte på den paketering som sker av fastigheter inom bolagssfären. Det är lite förvånande att Regeringen redan nu finner skäl för att ingripa med stopplagstiftning när det gäller Kattrumpor. Skattebortfallet (som beräknades till 495 mkr för 2011) är förhållandevis blygsamt om man jämför med det skattebortfall som uppkommer genom den fastighetspaketering som sker i övrigt. En större utredning har i uppdrag att mer generellt se över detta med paketering av fastigheter inför försäljning. Utredningen ska senast den 31 mars 2017 lämna sitt betänkande och det kan nog förväntas att det kommer förslag till ändringar även när det gäller paketeringar i bolagssfären.

Hans Danielsson, Glimstedt Jönköping