Skattesänkningar nästa år?

Finansdepartementet har under sommaren remitterat ett antal förslag om sänkt inkomstskatt. Förslagen är tänkta att ligga till grund för förhandlingarna om budgeten 2021.

Förslagen gäller:

– Sänkt skatt för personer med förvärvsinkomster

– Sänkt skatt för personer över 65 år

– Sänkt skatt för personer som betalar statlig inkomstskatt

– Förlängd tid för den s.k. expertskatten

Sänkt skatt för personer med förvärvsinkomster.

En skattereduktion föreslås för förvärvsinkomster (inkomster som redovisas i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet). Skattereduktionen blir procentuellt högre för dem med lägre inkomster (incitament för att gå från bidragsförsörjning till arbete eller från deltidsarbete till heltidsarbete). Två alternativa utformningar. Det ena innebär att skattereduktion (1 700 kr) inte medges till de som har förvärvsinkomster över skiktgränsen för statlig inkomstskatt (509 300 kr). Det andra (1 300 kr) är utan begränsning kopplad till skiktgränsen. Skattereduktionen ska endast avräknas mot kommunal inkomstskatt.

Sänkt skatt för personer över 65 år.

Genom jobbskatteavdraget kom pension och lön att beskattas olika. Flera steg har tagits för att ta bort denna skillnad. Nu föreslås ändringar för att helt ta bort skatteklyftan.

Sänkt skatt för personer som betalar statlig inkomstskatt.

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt föreslås sänkt med 6 000 kr. Alternativt föreslås att skattesatsen, sänks från 20 till 19,5 %. Detta beräknas medföra att ca 40 000 färre betalar statlig inkomstskatt. Skatten sänks mellan 20 kr och 1 200 kr.

Förlängd tid för den s.k. expertskatten.

Reglerna innebär att utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner ges viss skattelättnad. Detta bl.a. för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Skattelättnaden kan ges under de tre första åren i Sverige. Längre tidsgränser gäller i många andra länder. Tidsgränsen föreslås därför utvidgad till fem år för att de svenska reglerna ska vara konkurrenskraftiga.

Förslagen är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2021 och de ska som sagt ligga till grund för budgetförhandlingar. Det kan således bli aktuellt med justeringar, exempelvis vad gäller nivåerna på skattesänkningarna. Det synes dock troligt att många oss kommer att få sänkt skatt fr.o.m nästa beskattningsår (2021).