Hållbarhet

På Glimstedt arbetar vi systematiskt för att bli ett hållbarare företag och antar ständigt nya utmaningar med allt högre mål. Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och finns med oss i såväl vårt dagliga som vårt långsiktiga arbete. Med gemensamt engagemang för hållbarhet skapar vi tillsammans långsiktig framgång.

En attraktiv arbetsplats

Att bedriva hållbart företagande innebär för oss själva på Glimstedt att agera etiskt, verka för goda intressentrelationer och bidra till att bygga ett väl fungerande samhälle genom exempelvis pro-bono insatser. I arbetet ingår till exempel vår likabehandlingspolicy, insatser för vår arbetsmiljö och miljön, rekrytering och kompetensutveckling, samt vårt arbete kring föräldraskap, lön- och anställningsvillkor, trakasserier och vårt ansvar som arbetsgivare.

  • Jämställdhet och likabehandling: Det var länge sedan vi antog utmaningen att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor i alla yrkesroller. Även om vi inte är framme vid vårt mål ännu, så har vi en hög andel kvinnliga delägare i förhållande till andra stora svenska advokatbyråer idag. Det är en topposition vi är stolta över och strävar efter att behålla. Vår ambition är att löneläget mellan män och kvinnor ska utjämnas och vi följer noga utvecklingen på detta område i vår bransch. Glimstedt har sedan många år en policy och handlingsplan rörande kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning. Det innebär att vi inte tolererar några former av diskriminering utan alla människor har ett lika värde och ska behandlas utifrån sina individuella förutsättningar och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • Miljö: Vi arbetar aktivt med miljöfrågan som en del av vår vardag. Av miljöskäl strävar vi efter att spara energi, återvinna visst avfall, sänka materialförbrukningen och väljer produkter med låg miljöbelastning. Vi väljer interaktiva möten framför fysiska möten och måste vi resa väljer vi tåget före flyg.
  • Kompetensutveckling och arbetsklimat: Delaktighet är något som genomsyrar vår organisation. Vi är måna om att alla ska kunna vara med och påverka sin egen utveckling likväl som byråns utveckling. Kompetensutveckling är tillgänglig för alla medarbetare och kunskapsöverföring kommer alla till del på ett likvärdigt sätt. Vi välkomnar även att praktikanter och studenter ska få komma under en period och lära känna branschen såväl som vår organisation och förhoppningsvis bli en framtida kollega. Vi sätter ett stort värde på att uppmuntra balans mellan privatliv och arbete med rimliga arbetstider och möjlighet till flexibilitet.
  • Affärsetik: Vi är skyldiga enligt Advokatsamfundet att arbeta för anti-korruption och mot penningtvätt och vi gör detta med hjälp av vår penningtvättspolicy samt Advokatsamfundets vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering. Det innebär att vi måste skapa tillräcklig kännedom om våra klienter för att kunna utesluta att det föreligger en risk för penningtvätt.

Hållbarhet och vår omvärld

Likt alla jurister spelar Glimstedt en potentiellt betydelsefull roll för utvecklingen mot ett hållbart samhälle, för juristen i branschen, för våra klienter och för samhället i stort. Till exempel finns möjligheter att engagera sig pro-bono och det är vanligt att våra advokater och delägare är engagerade i olika föreningar som styrelseledamöter tack vare sin expertis. Vi sponsrar också olika organisationer, framförallt med lokal anknytning.

En av juristens viktigaste erbjudanden till samhället står att finna i att bättre än någon annan kunna vägleda sina klienter i de olika normsystem som påverkar klienten. Vi hjälper regelbundet klienter med kartläggningar av risker kopplade till förvärvs- eller noteringsprocesser, upprättar prospekt eller samarbetsavtal.  I alla dessa instanser behövs en robust rådgivning och inte sällan kan hållbarhetsaspekter i olika lagar, branschstandarder och internationella praxis vara en del i den situation som påverkar klienten och som vi gemensamt hanterar. Glimstedt hjälper sina klienter att förbereda sig och hålla måttet i gängse affärsjuridiska processer. För att vara ständigt aktuella i denna position försöker vi därför kontinuerligt uppdatera oss på hållbarhetsområdet, vilka ramverk och standards som är aktuella och hur detta påverkar våra möjligheter att ge tillförlitlig rådgivning.