Offentlig upphandling

Offentlig upphandling omges av ett inte helt lättillgängligt regelverk (LOU, LUF, LOV, LUK och LUFS) och rymmer många komplexa frågor. Samtidigt gör den offentliga sektorn i Sverige inköp för uppskattningsvis ca 700 miljarder per år.

Flera av Glimstedts advokater och biträdande jurister är experter inom offentlig upphandling. Glimstedt biträder både leverantörer och offentlig sektor (kommun, stat och region) i upphandlingens alla faser. Glimstedt har arbetat nära både kommuner och kommunala bolag och har därmed förvärvat särskilda erfarenheter av t ex kommunal- och förvaltningsrättslig kultur. På motsvarande sätt har Glimstedt även djupa insikter i anbudsgivarens situation och kan identifiera risker och möjligheter i samband med ett anbudsförfarande.

Genom vår omfattande erfarenhet identifierar vi snabbt de upphandlingsrättsliga frågorna och går rakt på sak. Bland några av de uppdrag vi åtar oss är:

  • Strategisk rådgivning inför ett upphandlingsförfarande
  • Biträde vid framtagande samt granskning av upphandlingsdokument
  • Granskning av anbud innan det lämnas in (i enskilda frågor eller som ett bredare stöd)
  • Biträde vid utvärdering av anbud
  • Rådgivning rörande sekretessfrågor i samband med anbudsutlämning
  • Rådgivning och biträde vid överprövningar och skadeståndstvister
  • Löpande frågor kring avtalsförvaltning och avtalsuppföljning

Dessutom anlitas Glimstedts advokater och biträdande jurister ofta som seminarie- och utbildningsledare av såväl privata företag som kommuner och kommunala bolag. Seminarier och utbildningar skräddarsys utifrån målgruppens önskemål och kunskapsnivå. Genomgående brukar detta vara ett uppskattat och kostnadseffektivt sätt att öka kunskapsnivån utifrån behovet i organisationen.

Eftersom verkligheten ofta är sådan att det upphandlingsrättsliga regelverket inte kan tillämpas isolerat samarbetar Glimstedts kompetensgrupp inom offentlig upphandling nära med andra specialister inom byrån, t ex inom entreprenad. Detta kommer särskilt väl till pass vid granskning av upphandlingsdokument, överprövningar eller vid behov av avtalstolkning under kontraktstiden.

Kontaktpersoner

Christian Wahlström
Christian Wahlström
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Henrik Willquist
Henrik Willquist
Delägare, advokat | Helsingborg & Ängelholm +46 708 12 74 64
Magnus Wennerholm
Magnus Wennerholm
Delägare, advokat | Växjö +46 470 76 24 82
Malin Kulander
Malin Kulander
Advokat och delägare | Kalmar +46 480 44 28 40
Martin Ågren
Martin Ågren
Managing Partner Jönköping, delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 38
Sebastian Katsinas
Sebastian Katsinas
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00