Regulatoriska frågor

För att bedriva vissa typer av verksamheter krävs finansiella tillstånd. Ansökningsförfarandet kan vara en lång process och förutsätter att bolaget har en stabil organisation och dokumenterat den tillståndspliktiga verksamheten väl. Exempel tillståndspliktiga verksamheter är kreditgivning till konsumenter, bankverksamhet eller andra tjänster som innebär att ni som bolag tar emot, förmedlar eller placerar andras pengar. Lagstiftningen på den finansiella marknaden har de senaste åren utökats till att omfatta allt fler aktörer (t.ex. genom PSD2 regelverket). Inte sällan är det svårt för ett bolag att avgöra om verksamheten är tillståndspliktig, inte minst när verksamheten baseras på en ny teknologi så som många tjänster inom fintech. Att inneha ett finansiellt tillstånd ställer också höga krav på att bolaget har ett aktivt Risk- och Compliancearbete.

Glimstedts jurister och advokater biträder såväl mindre bolag och startup som större väletablerade bolag i samband med tillståndsansökningar och kontakter med myndigheter. Vi hjälper våra klienter avseende intern styrning och kontroll, och bistår vid framtagande av nödvändiga styrdokument och rutiner så att bolaget uppfyller gällande regelverk.

Kontakta oss så hjälper vi er i frågor som:

  • Utreda om verksamheten är tillståndspliktig
  • Ansöka om tillstånd
  • Upprätta nödvändiga styrdokument
  • Ägar- och ledningsprövningar
  • Bistå i frågor om regelefterlevnad (compliance)
  • Biträda er i tillsynsärenden
  • Bistå er i samband med rapporteringar till tillsynsmyndigheten
  • Bistå i frågor om outsourcing
  • Utbilda er personal