Arbetsgivarens ansvar för en säker arbetsmiljö

I anledning av den pågående pandemin ställs en rad frågor på sin spets rörande arbetsgivarens ansvar för en säker arbetsmiljö. Utöver det aktualiseras frågor om frånvaro från arbetet och vad som då gäller.

Arbetsgivaren har ansvaret för att säkerställa att de anställda kan arbeta i en säker arbetsmiljö. Detta aktualiseras givetvis i det dagliga arbetet, men ställs på sin spets under rådande förhållanden. Det systematiska arbetsmiljöarbetet som en arbetsgivare ska utföra medför bland annat skyldighet att göra en riskbedömning där arbetsgivaren ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta de anställda för coronaviruset och sjukdomen covid-19. Riskbedömningen ska sedan ligga till grund för en åtgärdsplan, som anger vilka åtgärder arbetsgivaren bör vidta.

Riskbedömningen och åtgärderna måste alltid anpassas till den verksamhet man bedriver och hur arbetsuppgifterna ser ut.

När det gäller coronaviruset kan det vara svårt att eliminera riskerna. Fokus bör istället ligga på att minimera desamma, till exempel genom ändrade städrutiner, möjlighet till hemarbete, minskning av exponering mot externa gäster på arbetsplatsen m.m. Coronaviruset medför andra risker än bara själva smittrisken, till exempel psykosociala arbetsmiljöaspekter kopplade till de anställdas oro. Även den typen av risker är viktiga att bedöma och hantera.

Det är också viktigt att löpande följa kunskapsutvecklingen i stort och myndigheternas rekommendationer på ämnet för att effektivt kunna utföra arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö i Samverkan har tagit fram en checklista att tillämpa för riskbedömning i anledning av Corona och covid-19, vilken kan hittas här.

Frånvaro på grund av coronaviruset

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Om en anställd inte kommer till arbetet på grund av oro för att bli smittad utan arbetsgivarens godkännande kan den anställde agera i strid mot anställningsavtalet. Det är dock viktigt att arbetsgivaren genomför en riskbedömning och vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö.

Om en anställd är sjuk och oförmögen att arbeta har den anställde rätt till sjukledighet. Om en anställd är arbetsförmögen men inte får arbeta efter beslut av läkare på grund av risken för att smitta andra kan den anställde även uppbära smittbärarpenning från Försäkringskassan. Regeringen har även infört lättnader kring karensavdragskravet på läkarintyg för att förenkla för anställda att vara sjukanmälda. Vidare tar staten tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader.

Arbetsgivaren kan beordra en anställd att arbeta hemifrån. Detta kan vara väl lämpligt om den anställde eller någon närstående har varit i ett riskområde eller en arbetsgivares närstående blir smittad. Den anställde ska då utföra sina arbetsuppgifter i hemmet och uppbär lön precis som vanligt. Om den anställde har sådana arbetsuppgifter som inte går att utföra hemifrån kan arbetsgivaren arbetsbefria den anställde, vilket innebär att denne stannar hemma utan att utföra arbete men uppbär lön. Detta är en form av permittering, som inte ska blandas ihop med de permitteringsregler som gäller efter statens beslut om korttidspermittering.

En arbetsgivare kan inte heller tvinga en anställd att sjukskriva sig.