Även enkelomättat fett måste specificeras, ett referat från ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 555-15

Målet gällde en upphandling av drift av skolkök i form av förenklat förfarande. I tilldelningsbeslutet angavs att den uteslutna leverantören inte hade uppfyllt ett obligatoriskt krav i förfrågningsunderlaget om att en viss uppgift om fettmängd skulle lämnas i den näringsberäkning som skulle ha redovisats i en fyraveckorsmatsedel.

Det var ostridigt i målet att leverantören inte hade specificerat mängden enkelomättat fett i den enligt förfrågningsunderlaget efterfrågade näringsberäkningen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att syftet med kravet bl.a. var att göra det möjligt att bedöma hur väl den offererade kosten uppfyllde vissa näringskrav. Kravet ansågs uppfylla proportionalitetsprincipens krav på adekvat koppling till upphandlingsföremålet. Domstolen kom vidare fram till att kravet inte kunde anses tekniskt sett som en alltför betungande uppgift för en anbudsgivare då övriga anbudsgivare hade gjort det. Den uteslutna leverantören hade själv uppgett i målet att uppgiften hade utelämnats av förbiseende men att den upphandlande myndigheten själv kunde ha räknat ut mängden enkelomättat fett.

Högsta förvaltningsdomstolen fann avslutningsvis att bristen i anbudet inte var sådan att den upphandlande myndigheten hade kunnat godta den utan att det skulle strida mot likabehandlingsprincipen.

Analysen av domen är i korthet att Högsta förvaltningsdomstolen fortsatt betonar vikten av att obligatoriska krav i förfrågningsunderlagen ska uppfyllas och, vilket aktualiserades i det här målet, att en anbudsgivare inte kan överlämna åt den upphandlande myndigheten att räkna ut något som enligt förfrågningsunderlaget ska redovisas som ett skall-krav.

Upphandlingsgruppen genom advokat Henrik Thyselius