Även enkelomättat fett måste specificeras, ett referat från ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 555-15

Målet gällde en upphandling av drift av skolkök i form av förenklat förfarande. I tilldelningsbeslutet angavs att den uteslutna leverantören inte hade uppfyllt ett obligatoriskt krav i förfrågningsunderlaget om att en viss uppgift om fettmängd skulle lämnas i den näringsberäkning som skulle ha redovisats i en fyraveckorsmatsedel.

Det var ostridigt i målet att leverantören inte hade specificerat mängden enkelomättat fett i den enligt förfrågningsunderlaget efterfrågade näringsberäkningen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att syftet med kravet bl.a. var att göra det möjligt att bedöma hur väl den offererade kosten uppfyllde vissa näringskrav. Kravet ansågs uppfylla proportionalitetsprincipens krav på adekvat koppling till upphandlingsföremålet. Domstolen kom vidare fram till att kravet inte kunde anses tekniskt sett som en alltför betungande uppgift för en anbudsgivare då övriga anbudsgivare hade gjort det. Den uteslutna leverantören hade själv uppgett i målet att uppgiften hade utelämnats av förbiseende men att den upphandlande myndigheten själv kunde ha räknat ut mängden enkelomättat fett.

Högsta förvaltningsdomstolen fann avslutningsvis att bristen i anbudet inte var sådan att den upphandlande myndigheten hade kunnat godta den utan att det skulle strida mot likabehandlingsprincipen.

Analysen av domen är i korthet att Högsta förvaltningsdomstolen fortsatt betonar vikten av att obligatoriska krav i förfrågningsunderlagen ska uppfyllas och, vilket aktualiserades i det här målet, att en anbudsgivare inte kan överlämna åt den upphandlande myndigheten att räkna ut något som enligt förfrågningsunderlaget ska redovisas som ett skall-krav.

Upphandlingsgruppen genom advokat Henrik Thyselius

Publikationer

Nya uppsatspraktikanter i Göteborg

Albin läser sin sista termin på Handelshögskolan i Göteborg där han efter grundutbildningen har valt att fördjupa sig brett inom a ...

Läs mer

Att äga tillsammans

Att äga egendom tillsammans med någon annan kan få svårbedömda juridiska och kommersiella kon-sekvenser. Visste du till exempel at ...

Läs mer

Skadestånd i lokalhyresförhållanden – Bevisvärdet av sakkunnig rörelsevärdering i lokalhyrestvister

Högsta domstolen har i ett avgörande från 2017, NJA 2017 s 261, förtydligat beviskraven för marknads-värdesberäkningar i lokalhyre ...

Läs mer

Regeringen föreslår ny dataskyddslag med kompletteringar till GDPR

Den 20 februari 2018 offentliggjordes proposition 2017/18:105 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR ...

Läs mer

En halv miljon servitut och nyttjanderätter kommer rensas bort ur fastighetsregistret efter 2018, om de inte förnyas

Att servitut eller nyttjanderätter är inskrivna i fastighetsregistret innebär en garanti för rättighetsinnehavaren att rättigheten ...

Läs mer

Personaloptioner i startups – så lägger du grunden

En tydlig trend bland startups är att bolagen tidigt vill erbjuda personaloptioner till anställda. Det gäller dock att vara eftert ...

Läs mer
Fler publikationer