Begränsning av möjligheten att utkräva personligt betalningsansvar av styrelseledamot

Av 25 kap 18 § aktiebolagslagen följer att en styrelseledamot är personligt betalningsansvarig för bolagets skulder om styrelsen, när det funnits skäl att befara kapitalbrist, underlåtit att vidta vissa i lagen föreskrivna åtgärder. Ansvaret är solidariskt med bolaget och omfattar de förpliktelser som uppstått under en sådan s.k. medansvarsperiod. För att ansvar ska aktualiseras för den enskilde styrelseledamoten krävs även att denne varit försumlig.

Genom Högsta Domstolens senaste avgörande på området, NJA 2014 s 948, har en ny princip etablerats som innebär att borgenärer i förhållande till gäldenärsbolag som har problem med likviditeten kan gå miste om möjligheten att kräva styrelseledamöter personligen om borgenären inte meddelar bolaget att man förbehåller sig denna rätt.

I det aktuella fallet hade ett bolag försatts i konkurs efter att under en längre period ha bedrivit verksamhet trots att kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen hade underlåtit att iaktta föreskrivna åtgärder genom att inte upprätta en kontrollbalansräkning. En av bolagets borgenärer vände sig mot en styrelseledamot personligen och krävde betalning för bolagets skuld.

Styrelseledamoten invände att denne inte kunde vara personligt betalningsansvarig eftersom borgenären kände till bolagets ekonomiska situation när avtalet ingicks. Borgenären uppgav att det visserligen stämde att man hade haft sådan kännedom men ansåg att styrelseledamoten ändå var personligt ansvarig.

Högsta Domstolen konstaterar bland annat att borgenärer som med kännedom om att ett bolag har en svag ekonomisk situation samt att en period av medansvar löper ändå väljer att ingå avtal med bolaget, inte är särskilt skyddsvärda. Utifrån denna ståndpunkt fastslås att en styrelseledamot inte är solidariskt ansvarig med bolaget för förpliktelser som uppkommit för bolaget under medansvarsperioden, när borgenären haft vetskap om styrelsens underlåtenhet och inte förbehållit sig rätten att göra det solidariska ansvaret gällande.

Denna undantagsregel framgår inte direkt av lagtextens ordalydelse och är därför särskilt viktig att lägga på minnet inför de situationer där det kan bli aktuellt att ingå avtal eller andra förbindelser med bolag som har problem med likviditeten.

Alexandra Alehammar Wallinder, Göteborg, 2015-08-25