Checklista, arbetsrätten vid verksamhetsövergång

– att tänka på vid köp eller försäljning av en verksamhet

Planerar du att sälja eller köpa en verksamhet?

Vi på Glimstedt har lång erfarenhet av att hantera företagsöverlåtelser av olika slag och har noterat att det finns behov av att uppmärksamma några av de viktigaste arbetsrättsliga frågorna som uppkommer i samband med att en verksamhet överlåts eller övergår till en ny ägare.

När förhandlingarna pågår mellan köpare och säljare avseende en verksamhetsöverlåtelse är oftast priset, tillgångarna och avtalsrelationerna de främsta frågorna som diskuteras och analyseras. Det händer att parterna först i slutskedet av överlåtelseprocessen kommer in på de arbetsrättsliga frågorna. I värsta fall kan detta både fördröja överlåtelsen och få oönskade konsekvenser – särskilt för köparen.

När en verksamhet övergår till en ny ägare kan det ske t.ex. genom att hela eller delar av bolaget, d.v.s. bolagets aktier, säljs till en ny ägare eller genom att verksamheten, helt eller delvis, överlåts till en ny ägare. De olika alternativen innebär att olika arbetsrättsliga frågor aktualiseras.

lund-wide

I det första fallet – vid aktieöverlåtelse – inträder helt enkelt köparen som ägare i bolaget. Bolagets förpliktelser gentemot de anställda i bolaget består och påverkas inte av omständigheten att bolaget får en ny ägare. I ett sådant fall får frågor som berör personal beaktas i aktieöverlåtelseavtalet. Vid denna typ av transaktioner är det vanligt att säljaren lämnar konkreta uppgifter i aktieöverlåtelseavtalet som utgör förutsättningar för överlåtelsen. Aktieöverlåtelseavtalet innehåller ofta uppgifter om t.ex. hur stor löneskulden är till personalen, vilka tvister som finns, anställda som har sagts upp etc.  I normalfallet garanterar säljaren att uppgifterna som lämnats är korrekta. Brott mot en sådan garanti är som regel skadeståndsgrundande.

I det andra fallet – vid verksamhetsövergång – d.v.s. när verksamheten/rörelsen och inte aktierna säljs, blir de arbetsrättsliga frågorna något mer komplicerade. Förvisso innehåller överlåtelseavtalet även här normalt sett bestämmelser som motsvarar bestämmelserna som beskrivs ovan, men ytterligare arbetsrättsliga frågor aktualiseras vid en verksamhetsövergång. Det svenska regelverket är harmoniserat med EU-rätten, vilket innebär att samma minimiregelverk ska gälla i alla EU-länder. Regelverket innehåller bland annat förbud mot att personal sägs upp hos den som överlåter verksamheten (d.v.s. säljaren) endast på grund av en planerad verksamhetsövergång. De anställda som har arbetat inom den aktuella verksamheten (eller verksamhetsgrenen) har rätt att följa med till den som köper verksamheten. Om köparen i sin tur skulle önska göra personalnedskärningar får detta ske hos köparen med beaktande av sedvanliga arbetsrättsliga regler, t.ex. i enlighet med tillämpliga turordningsbestämmelser.

En annan mycket viktig aspekt att fundera över är hur köpare och säljare hanterar eventuella kollektivavtal. Olika regler tillämpas beroende på om köparen redan har kollektivavtal för den aktuella personalkategorin eller ej. Har köparen inte kollektivavtal blir denne nämligen automatiskt bunden av de kollektivavtal som gällde för säljaren, vilket kan få ekonomiska konsekvenser för köparen och påverka köparens befintliga personals anställningsvillkor.

Här följer en översiktlig checklista och handlingsplan avseende några viktiga arbetsrättsliga frågor som uppstår vid en verksamhetsövergång.

verksamhetsovergang-checklista-23-sep-2016

Kontakta oss gärna för mer information eller biträde om du funderar på att köpa eller sälja din verksamhet. Naturligtvis hanterar vi, förutom arbetsrättsliga frågeställningar, även alla andra frågeställningar som aktualiseras i samband med att ett företag eller en verksamhet ska överlåtas.