Distansröstning på digitala bolagstämmor

När Covid-19 i början på mars ledde till rekommendationer om social distansering medförde det problem för många aktiebolag med utspridd ägarkrets. Att möjliggöra en fysisk stämma, vilket lagen implicit kräver genom regleringen stämman ska hållas där bolaget har sitt säte, blev svårt för bolag som också ville efterleva rekommendationen om att begränsa sociala kontakter och stora folksamlingar.

Genom ”lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor” som trädde i kraft den 18 maj meddelade regeringen undantag för att förenkla genomförande av bolagsstämma under Covid-19 pandemin. De nya ändringarna gav styrelser rätt att bestämma att stämman inte ska hållas på viss ort (såsom gällande enligt 7 kap. 15 § ABL) utan att stämman kan hållas genom elektronisk uppkoppling mot aktieägarna. Bestämmelserna gäller fram till 31 december 2020 och syftar till att minska smittspridning under Covid-19 krisen.

Lagen skapar möjlighet för bolag att genomföra bolagsstämmor digitalt. En förutsättning i lagen är dock att bolaget kan säkerställa att aktieägarna kan utöva sin rösträtt genom poströstning. Några företag har under våren gått steget längre och utarbetat lösningar för att hålla stämman på distans, med säkerställande av identifiering av aktieägarna och deras rösträtt, utan risk för att vare sig röja eller manipulera omröstningen. Lösningar av det här slaget innebär en möjlighet för aktieägarna att vara med och fatta beslut under stämmans gång, något man annars går miste om vid poströstning.

Digital röstning

Nyligen kom NASDAQ med en nyhet om en metod för poströstning som kallas e-voting. Utvecklingen av deras tjänst har pågått under flera år och använder blockchain till att möjliggöra säker digital omröstning vid bolagstämma. Med denna teknik kan bolagsägare delta på stämmor och distansrösta med hjälp av Bank-ID. Blockchain kallas på svenska för blockkedja och är samma teknologi som möjliggör bl.a. kryptovalutan bitcoin. Säkerhetsnivån är hög och tekniken sägs ha ogenomtränglig programmering.

Säkert system med så kallad blockchain

Blockchain är en funktion som skapas genom ett säkrat och slutet system där endast användarna har tillgång till delad information. Informationen är försedd med beroende variabler vilket betyder att all data som delas i nätverket hänger ihop i en serie, eller kedja. Systemet garanterar att tredje part utanför nätverket inte tillåts ta del av informationen genom säkerhetsinställningar som gör informationen oåtkomlig för utomstående. Även inom nätverket finns särskilda säkerhetsinställningar, bland annat för att säkerställa att alla inom systemet har tillgång till exakt samma mängd information och kan övervaka aktiviteter från övriga deltagare i nätverket.

I bitcoin-systemet identifieras användarna med siffror, så kallade hashnummer, men i en mindre sluten krets finns möjligheten att döpa om sifforna med namn och information om vem som har blockchain access inom nätverket. När tekniken således används i ett slutet system med validerade användare, kan man möjliggöra att varje identifierad användare med tillträde får rösträtt och via ett virtuellt sammanträdesrum får tillgång till information om det som det röstas om samt möjlighet att avlägga röster i beslutsfrågor.

Data som inte överensstämmer med den mängd information alla ska ha tillgång till avfärdas av det slutna systemet. Har alla deltagare tillgång till ett bestämt antal röster avfärdar systemet ej verifierade röster som försöker komma in i systemet. Samtycke till aktiviteter som sker i nätverket förankras gemensamt i blockkedjan genom att alla gemensamt utnyttjar samma information och datan kan inte manipuleras digitalt vare sig utifrån nätverket eller inifrån av enstaka brukare av tjänsten.

Förenklar processen

Enligt Nasdaq går allt fler bolagsstämmor utomlands, exempelvis i USA, mot virtuella lösningar med digital röstning. Tjänsten de har utvecklat är ett projekt som pågått under en längre tid för att man säger sig ha sett efterfrågan på den här typen av lösningar.

För att även tillsynsmyndigheter och andra aktörer ska få insyn i hur röstningen via systemet går till erbjuds tjänsten som en molnlösning. En blockchainbaserad molntjänst lagrar alla uppgörelser som sker i blockkedjan och sparar informationen så att den kan granskas. En molnlösning gör också att användaren snabbare kan använda tjänsten genom att enkelt koppla upp sig mot den och därmed möjliggöra deltagande vid exempelvis en bolagsstämma, med funktion som tillåter ett röstningsförfarande.

Under våren har vi sett ett behov hos byråns klienter att tänka om kring hantering av bolagsstämmor under pandemin. Bolagsstämmor har kunnat genomföras på ett korrekt sätt, men något som saknats har varit den enskilde aktieägarens närvaro och inflytande. En förhoppning är att NASDAQ:s initiativ och andra motsvarande lösningar kommer förenkla den administrativa hanteringen av vissa moment i stämmor, såsom röstningsförfarandet, samt tillsammans med annan teknik förhoppningsvis driva lagstiftningen framåt, så att vi inom en snar framtid får möjlighet att för gott hålla bolagsstämmor digitalt.