Företagsrekonstruktion – ett hjälpmedel för företag med bra verksamheter i tider med ansträngd likviditet

Många branscher och verksamheter, som normalt fungerar väl, har märkt ett stort intäktsbortfall de senaste veckorna efter åtgärderna för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Anstånd med inbetalning av skatter och avgifter som föreslagits i lagrådsremissen ”Åtgärder med anledning av coronaviruset” kan hjälpa, men för vissa är problemen med minskade intäkter större än så. En möjlighet för ett företag med en normalt väl fungerande verksamhet som i grunden är lönsam att få andrum kan vara att ansöka om företagsrekonstruktion. Det är ett särskilt reglerat förfarande enligt lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) som bland annat innebär att skatter och leverantörsskulder inte betalas under den tid en företagsrekonstruktion pågår. Förfarandet pågår tre månader till att börja med och kan sedan förlängas upp till ett år under vissa förutsättningar.

Nedan följer några inslag i en företagsrekonstruktion som kan hjälpa ett företag med ansträngd likviditet.

  • De anställdas löner kan under en inledande period täckas av den statlig lönegarantin, vilket kan innebära en stor lättnad för företag med höga lönekostnader.
  • Företagets skulder som uppkommit innan ansökan om företagsrekonstruktion får inte betalas under tiden företagsrekonstruktionen pågår, vilket kan vara allt ifrån tre månader till ett år.
  • Företaget är fredat från rättsliga åtgärder från fordringsägare under företagsrekonstruktionen då beslutet om företagsrekonstruktion innebär att utmätning eller andra verkställighetsåtgärder inte får vidtas.
  • Ett offentligt ackord kan genomföras som innebär en viss nedskrivning av ett företags oprioriterade skulder (skulder utan säkerhet).

Tanken är att företagets verksamhet ska fortsätta som vanligt under en företagsrekonstruktion. Företagets ledning fortsätter att driva verksamheten men med rekonstruktören som överser processen och ser till att företaget följer reglerna för en företagsrekonstruktion.

Vi som arbetar i affärsområdet Finansiell Kris & Risk på Advokatfirman Glimstedt i Göteborg har stor erfarenhet av att bidra i företagsrekonstruktioner. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion om vi kan bidra till att ditt företag klarar sig igenom den svåra situation som tillfälliga betalningsproblem kan innebära.