Försäljning av gemensamt ägd bostadsrätt på exekutiv auktion på grund av en delägares skulder

Den så kallade indragningsregeln i 8 kap. 8 § utsökningsbalken gäller vid utmätning av en andel i sådan typ av egendom som omfattas av samäganderättslagen och som ägs av två eller flera personer. I korthet innebär indragningsregeln att hela egendomen kan ”dras in” i Kronofogdemyndighetens försäljning på exekutiv auktion, trots att övriga delägare motsätter sig det. Beloppet som egendomen säljs för delas sedan upp mellan delägarna på så vis att betalning för fordringar tas ur det belopp som motsvarar den skuldsatte delägarens andel av egendomen, medan övriga delägare får betalning motsvarande sin respektive andel av egendomen.

En bostadsrätt faller inte in under någon av de typer av egendom som uppräknas i samäganderättslagen. I rättsfallet NJA 1995 s. 478 prövade Högsta domstolen frågan om indragningsregeln ändå skulle gälla vid utmätning av en andel i en bostadsrätt. Högsta domstolen kom fram till att samäganderättslagen i väsentliga delar även ska tillämpas på bostadsrätter, men att indragningsregeln trots det inte kunde användas vid utmätning av andel i en bostadsrätt. Skälen till detta ställningstagande var det särskilda skydd för makars och sambors gemensamma bostad som finns i lagen. Kronfogdemyndigheten fick alltså inte heller i fortsättningen sälja en samägd bostadsrätt.

Tjugo år senare har Högsta domstolen dock gjort en helomvändning. I en ny dom från den 12 mars 2015 (Ö 3703-13) beslutades att indragningsregeln bör ges samma tillämpningsområde som samäganderättslagens bestämmelser om försäljning av egendom och att indragningsregeln därmed ska tillämpas även på bostadsrätter. Högsta domstolen menar att det inte finns anledning att göra undantag för bostadsrätter, oavsett om bostadsrätten ägs gemensamt av makar eller sambor och utgör deras gemensamma hem. Som skäl till detta anför Högsta domstolen att den som köper en andel i egendom som omfattas av samäganderättslagen på exekutiv auktion därefter alltid kan begära att hela egendomen säljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagens regler. Genom indragningsregeln kan dock processen effektiviseras till ett enda förfarande, det vill säga att hela bostadsrättens kan säljas på exekutiv auktion på en gång.

Högsta domstolen har alltså med 2015 års avgörande ändrat tidigare rättspraxis och fastslagit att indragningsregeln är tillämplig även vid utmätning av en andel i en bostadsrätt. Det innebär att den som äger en bostadsrätt inte längre kan vara tryggad mot att dennes hem säljs på exekutiv auktion på grund av den andra ägarens skulder.

Kinotha Asmar, Göteborg, 2015-11-11