Glädjande besked om utomståenderegeln

3:12-reglerna är komplexa och i många fall svåra att tolka. De har ett syfte att motverka omvandling av arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster. Reglerna gäller även för företag med samma eller likartad verksamhet. Finns det ett visst utomstående ägande kan dock vanliga regler med lägre beskattning bli tillämpliga. Betydande svårigheter har förelegat när det gäller att bedöma utomståenderegelns förhållande till bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet.

Skatterättsnämnden har under 2022 meddelat förhandsbesked som ställt till problem genom att nämnden bedömde att en överföring av kapital i investeringssyfte medför att företaget bedriver samma eller likartad verksamhet. Med denna tolkning begränsar utomståenderegeln tillförseln av riskkapital och försvårar därigenom för små och medelstora företag att växa. Sannolikt har Skatterättsnämndens tolkning lett till att 3:12-utredningen i sina tilläggsdirektiv fått uppgiften att analysera på vilket sätt utomståenderegeln kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras särskilt i fråga om deras möjlighet att växa och attrahera kapital.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu efter det att utredningen fått sina tilläggsdirektiv kommit att pröva Skatterättsnämndens förhandsbesked och ändrat detta. HFD har klargjort att en utomstående passiv investerare kan utgöra en sådan delägare som medför att utomståenderegeln kan bli tillämplig. Skatterättsnämndens förhandsbesked, som kan sägas oförenligt med 3:12-reglernas syfte, har därmed kommit att ändras till det bättre innan 3:12-utredningen gjort sin analys om eventuella förändringar. Det återstår att se om utredningen kommer att föreslå någon ändring av utomståenderegeln eller om kommittén anser att rättsläget nu blivit klarlagt.

Vi på Glimstedt har stor erfarenhet av processer när det gäller 3:12-reglerna och bistår gärna såväl om det gäller utomståenderegeln eller annan tillämpning av den i många avseenden komplexa lagstiftning som gäller för fåmansföretag.