Håll koll på myndigheternas direktupphandlingar

En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering, öppet anbudslämnande eller viss form. Direktupphandling kan användas i följande fall:

  • om avtalets värde inte överstiger 505 800 kronor enligt LOU eller 939 342 kronor enligt LUF/LUFS
  • om det finns synnerliga skäl
  • om kriterierna för att få tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda.

EU-domstolen har uttalat att bestämmelser om undantag ska tolkas restriktivt. Om en upp-handlande myndighet anser sig har rätt att tillämpa en undantagsregel ligger bevisbördan på myndigheten för att alla förutsättningar för att tillämpa detta undantag är uppfyllda. Därutöver får myndigheterna göra s.k. interna köp. Den vanligast förekommande situationen då direktupp-handling används är när det som ska köpas har ett värde som understiger ovan nämnd direktupphandlingsgräns (se mer nedan).

Formerna för direktupphandling
Finns rätt att tillämpa direktupphandling görs undantag från lagens krav och regler för öppen konkurrens. Att en direktupphandling inte har något formkrav stämmer såtillvida att det inte finns något krav på hur en leverantör ska anlitas. Det finns dock krav på att organisationen har riktlinjer för direktupphandling och krav på dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor. Den upphandlande organisationen måste också alltid genomföra upphandling med hänsyn till de fem grundläggande upphandlingsrättsliga principerna:

  • likabehandling,
  • icke-diskriminering,
  • proportionalitet.
  • öppenhet
  • ömsesidigt erkännande.

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får konkurrensfördel. Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (exempelvis etablerings- eller verksamhetsland) eller ort. Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som bara svenska företag känner till eller kan klara att uppfylla. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. Proportionalitetsprincipen innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphand-lande myndigheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphand-lingen. Principen om öppenhet (transparens) innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leveran-törer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Förfrågnings-underlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och inne-hålla samtliga krav som ställs. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder.

Direktupphandling under direktupphandlingsgränsen
Det är tillåtet för en upphandlande myndighet att göra en direktupphandling om myndigheten under räkenskapsåret direktupphandlar en viss typ av vara, tjänst eller byggentreprenad under den så kallade direktupphandlingsgränsen (se belopp för 2015 ovan; justering sker vartannat år). Värdet ska beräknas exklusive moms. I beloppen inkluderas värde av eventuella options- och förlängnings-klausuler i avtalet. Värdet av direktupphandlingen gäller för inköp av samma slag. Värdet räknas ut genom att alla myndighetens direktupphandlingar av varor, tjänster eller byggnadsentreprenader av samma slag räknas ihop. Hela avtalets löptid ska räknas med, även om det är längre än ett år. Det är inte tillåtet att dela upp en upphandling i flera mindre upphandlingar i syfte att komma under direktupphandlingsgränsen. Det är inte förbjudet att rent praktiskt dela upp en planerad upphandling i flera olika avtal, men värdet av alla delavtal måste räknas samman för att avgöra om direktupphandling är tillåten eller inte.

Otillåten direktupphandling
Om myndigheten köper vara, tjänst eller byggentreprenad direkt av en leverantör utan att annon-sera trots att värdet av köpet överstiger direktupphandlingsgränsen föreligger s.k. otillåten direkt-upphandling. Anser en leverantör att otillåten direkt-upphandling pågår eller att avtal redan har träffats kan en leverantör göra en an-sökan om överprövning för att få upphandlingen att göras om och rätt respektive för att få avtalet ogiltigförklarat.

Advokat Johan Rappmann, Göteborg, 2015-12-15