Hur ska man agera när hyresgästen har betalningssvårigheter

Som hyresvärd bär man viss risk om en hyresgäst skulle hamna på obestånd. Ofta får man signaler om att ekonomin inte bär sig och det kan då vara av värde att agera proaktivt.

Om misstanke uppstår att en hyresgäst är på obestånd (i korthet att denne inte löpande kan betala sina skulder) bör man omgående agera för att se över lokalen.

Det är viktigt att säkerställa så att hyresvärdens egendom i form av exempelvis inventarier och installationer hålls intakta. Det är även bra att diskutera med hyresgästen om eventuell betalningsplan avseende förfallen hyra. Förhoppningsvis har hyresvärden säkerhet i form av deposition eller borgensåtagande som kan nyttjas för att säkerställa eller verkställa betalning. Man ska dock i en hyresgästens obeståndssituation vara försiktig med att ta emot större inbetalningar som avviker från tidigare betalningsmönster. Sådana betalningar kan återvinnas (dvs. återkrävas) av en konkursförvaltare.

Skulle obeståndet medföra att hyresgästen försätts i konkurs är det viktigt att som hyresvärd vara aktiv och söka kontakt med konkursförvaltaren. För att på bästa sätt kunna tillvarata sina intressen bör hyresvärden omgående uppmana konkursboet att lämna lokalen. När sådan uppmaning lämnats, vilket kan ske via mejl till förvaltaren, ska konkursboet ha lämnat lokalen inom en månad därefter. Sker inte detta svarar konkursboet för hyran från konkursbeslutet till dess lokalen återgått till hyresvärden. Hyresvärden är då förvissad om att antingen få lokalen åter för uthyrning alternativt ersättning för tiden efter konkursbeslutet.

Efter att uppmaningen lämnats bör man som hyresvärd föra en dialog med förvaltaren om dennes rådighet över lokalen. Exempelvis kan ett medgivande av förlängd nyttjanderätt villkoras av att lokalen ska tömmas och städas. Sådant villkor är inte omöjligt att ställa upp om det finns lager och/eller inventarier som konkursboet har för avsikt att sälja. Konkursförvaltaren är i de flesta fall mån om att säkerställa en snabb och effektiv avveckling av lokalen, något som även bör intressera hyresvärden ifråga.

Viktigt är också att hyresavtalet sägs upp så att möjlighet finns att framföra krav gentemot konkursboet (exempelvis krav på utebliven hyra och/eller kostnader för tömning och städning). Ett sådant krav är en förutsättning för att kunna ta del av eventuell utdelning i konkursen. Att lämna anmodan om att konkursboet ska lämna lokalen och att säga upp hyresavtalet är således två olika åtgärder och hyresvärden bör förvissa sig om att de vidtas utan dröjsmål.