Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att en arbetsgivare som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll kan minska de anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Följderna av covid-19 som har drabbat många företagare är ett exempel på sådana tillfälliga och ekonomiska svårigheter utom arbetsgivarens kontroll som gör att företagaren kan vara berättigad till stödet.

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av arbetsgivare som är juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Ett grundkrav för att kunna söka stödet för korttidsarbete är dock att arbetsgivaren vid tiden för ansökan inte är på obestånd, skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion.

Vilka anställda kan omfattas av stödet?

Stödet gäller för de anställda som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden. Det gäller dock inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade tre månader före Tillväxtverkets godkännande.

Alla ägare till en arbetsgivare som är anställda, utom ägare av enskild firma, omfattas av möjligheten att söka stöd. Det finns en begränsning avseende de arbetstagare som tillhör ”arbetsgivarens familj”. Tillväxtverkets extensiva tolkning gör dock att de enda som kan vara familj till en arbetsgivare är de som är familj till en enskild näringsidkare och dessa är därmed inte berättigade till stödet.

Även varslad eller uppsagd personal omfattas av stödet under undantagsperioden 2020. Dock är det inte vid denna artikels tillkomst klarlagt om stödberättigade som sedan sägs upp omfattas av stödet under uppsägningstiden.

Införa korttidsarbete

För arbetsgivare som är kollektivavtalsanslutna krävs för att kunna tillämpa korttidsarbete att det finns stöd för det i centrala och lokala kollektivavtal. Vilka arbetstagare som omfattas och i vilken grad arbetstid och lön minskas regleras då i kollektivavtalet genom lokal överenskommelse.

Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal krävs det att minst 70 procent av medarbetarna inom driftsenheten (geografiskt avgränsad enhet, ej organisatorisk enhet) som kan omfattas av stödet godkänner och deltar i korttidsarbete. Arbetstids- och löneminskningen är då densamma för alla medarbetarna inom driftsenheten.

Ett krav är också att arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna såsom förändringar i skiftläggning samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms verksamhetskritisk.

Fördelning av kostnaderna för nedgången i lön och arbetstid

Klicka här för en tydlig bild från Tillväxtverket som visar kostnadsfördelningen av korttidsarbete.

Övrigt

Stöd kan ges i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

Stödet kommer finnas tillgängligt att söka den 7 april, men kan tillämpas redan från den 16 mars, och kommer gälla under 2020. Notera att det inte går att söka före 7 april. Alla ansökningar som inkommer före 7 april kommer att avvisas.

Alla förutsättningar för stödet finns ännu inte på plats men Tillväxtverket, som är ansvarig myndighet, uppdaterar regelbundet med information på sin hemsida. Klicka här för att komma till Tillväxtverkets hemsida om korttidsarbete.