Nya el-och gasmarknadsutredningen ”NELGA”

Glimstedt har genom advokaten Michael Lettius medverkat vid framtagande av Sveriges advokatsamfunds remissvar över Nya el- och gasmarknadsutredningens (”NELGA”) omfattande betänkande SOU 2010:30 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas. Fortsatt europeisk harmonisering. Michael Lettius, som var författare i advokatsamfundets arbetsgrupp, är med i advokatfirman Glimstedts Energirättsgrupp och har medverkat vid framtagandet av flera remissvar för advokatsamfundets räkning inom energirätten på senare år. Den nu aktuella remissen (R-2010/0644) avgavs från advokatsamfundet den 2 september 2010. NELGA tillsattes under 2009 för att genomföra det tredje inre marknadspaketet (fem olika rättsakter från Europaparlamentet och rådet). Betänkandet SOU 2010:30 handlar bl.a. om den förstärkta och förtydligade ställning kunder kommer att få genom implementeringen, såväl vad gäller leveranser av el som av naturgas. I advokatsamfundets arbetsgrupp deltog också advokaterna Claes Langenius, Hammarskiöld & Co (ordförande) och Mikael Henriksson, Advokatbyrån Sigeman & Co (opponent).