Personaloptioner i startups – så lägger du grunden

En tydlig trend bland startups är att bolagen tidigt vill erbjuda personaloptioner till anställda. Det gäller dock att vara eftertänksam så att man inte drar på sig risker som kan hanteras i förväg. Nu öppnar regeringen även för skattemässiga lättnader.

Personaloptioner ger en rätt att i framtiden få köpa aktier till ett förbestämt pris och oftast med förmånliga villkor. Syftet är att kompensera anställda som är viktiga för verksamheten.

Nyligen kom regeringens lagrådsremiss om beskattning av personaloptioner särskilt anpassade för unga, snabbväxande startups. I korthet innebär förslaget att optionsförmånen inte längre ska beskattas som tjänst, utan istället som kapital och först vid avyttring. Lagrådsremissen föreslår även sänkt skattenivå och senarelagd beskattning. Förslaget har kritiserats, såväl av politiker som av näringsliv, framför allt med anledning av att förslaget endast träffar ett begränsat antal bolag. Reglerna väntas träda ikraft 1 januari 2018.

”Med de nya reglerna kommer det, oavsett kritiken, att bli mindre riskfyllt att anta personaloptionsprogram i nystartade bolag”

säger Jakob Nortoft, delägare på Advokatfirman Glimstedt. En utgångspunkt med personaloptioner är att de ska kompensera en anställd för den risk hen tar genom att gå in i ett ungt innovativt företag där lönsamheten är liten till en början. Samtidigt ger programmet företaget ett verktyg till att knyta den anställde till sig och säkerställa bolagets behov av kompetens.

”När vi träffar startups märker vi ofta att företagen sällan har funderat över det egentliga syftet utan ser personaloptionsprogram som ett måste” säger Lorena Bokberg, biträdande jurist på Glimstedt. ”Istället bör man göra en behovsanpassad analys som tar höjd för en rad olika frågor – hur stor del av aktiekapitalet är ägarna beredda att avstå? Hur många anställda ska dela på erbjudandet? Ska programmet kunna tillämpas i framtiden på nyrekryteringar? Vad kräver företaget av de anställda för att de ska få del av erbjudandet, och hur länge ska de behöva vara aktiva i bolaget för att få omvandla optionerna?”

Först när dessa frågor är besvarande kan man lägga en grund för optionsprogrammen. Vad gäller villkor för att få ta emot och senare använda av optionerna finns möjlighet att genom avtal vara kreativ. Genom avtal kan du också skydda grundarnas och investerarnas intressen.

”Med de nya reglerna kommer det att bli mindre riskfyllt för arbetsgivare ur skattehänseende att anta personaloptionsprogram i nystartade bolag” säger Lorena Bokberg. ”Med lite planering och ett genomarbetat förslag kan ett personaloptionsprogram skapa goda incitament till personalens långsiktiga engagemang i bolaget.”

Med rätt hjälp kan företag skapa ett skatteneutralt upplägg för företaget och i möjligaste mån förutse framtida skatteeffekter för både företaget och den anställde. Se till att tidigt involvera en jurist eller revisor vid planering av personaloptionsprogram. Rätt använt kan personaloptionsprogrammen bli en avgörande faktor i ditt bolags långsiktiga tillväxt och leda till en god avkastning för samtliga inblandade.

Advokatfirman Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer, en fullservicebyrå med över 250 medarbetare på 13 platser i Sverige och tre i Baltikum. Vi erbjuder kompetens inom alla juridiska områden och kan samtidigt bygga starka relationer på plats. Med skicklighet, engagemang och stor förståelse för dig och din affär är vi en stabil partner hela vägen.