Rättsskyddsförsäkring – ha råd att få rätt

Rättsskydd – ibland en förutsättning för att kunna ta tillvara på bolagets rättigheter

Bland de första sakerna som diskuteras när jag har ett inledande möte med en klient som hamnat i en tvist är frågan om klienten har en rättsskyddsförsäkring. Varför är då rättsskyddsförsäkringen så viktigt att den ofta avhandlas långt före frågan om möjligheten att nå framgång i en process eller ens vilka inledande åtgärder som ska vidtas?

Anledningen är att det inte är någon hemlighet att juridisk rådgivning kostar pengar och att en tvist kan kosta ett bolag avsevärda summor. En kostnad som ibland är oundviklig, antingen för att bolaget blir krävda på pengar eller för att bolaget måste få betalt. I vissa fall kan det rent av vara avgörande för ett bolags överlevnad att fullfölja en viss tvist. Därför är det för de flesta bolag mycket viktigt att kunna få ersättning för delar av de kostnader som är förknippade med en tvist vilket i många fall kan uppnås genom en företagsförsäkring innehållande rättsskydd. Det kan dock vara väl värt att granska försäkringsvillkoren för att inte stå utan rättsskydd den dagen en tvist uppstår.

Vad rättsskyddet omfattar

Liksom alla försäkringar så har försäkringsbolagen sina egna specifika villkor. I allmänhet omfattar dock en sedvanlig rättsskyddsförsäkring det som anges nedan.

En rättsskyddsförsäkring ersätter som nämnts ovan bolaget för delar av sina rättegångskostnader. Det innebär att ett bolag får ersättning för del av ombudens arvode samt av kostnader för sakkunniga och vittnen. Denna ersättning betalas ut oavsett om bolaget träffar en förlikning med motparten eller om bolaget förlorar tvisten då bolaget i regel måste stå sina egna och motpartens rättegångskostnader. Rättsskyddsförsäkringen kan dessutom användas i det fallet då bolaget vinner målet men motparten inte har möjlighet att betala utdömda rättegångskostnader

Däremot så är det mer regel än undantag att försäkringsbolagen har ett maxbelopp för de rättegångskostnader som de ersätter både per tvist och per år och försäkringstagare. Det är även vanligt att det finns ett takbelopp per tvist vilket i många fall är omkring fem basbelopp dvs. 236 500 kr för år 2020. För tvister som går till både tingsrätt och hovrätt är det inte ovanligt att rättegångskostnaderna överstiger detta takbelopp och bolaget få då själva bekosta den del som överstiger takersättningen. Bolaget betalar även en självrisk som normalt brukar bestå av en fast grundsjälvrisk om 9 000 – 50 000 kr plus en löpande självrisk som normalt är 20 procent av de kostnader som överstiger grundsjälvrisken.

Det är värt att komma ihåg att rättsskyddet inte täcker bolagets egna kostnader så som kostnader för eget arbete, förlorad inkomst och eventuella resor samt uppehälle i samband med exempelvis förhandling i domstol.

Att få rättskydd vid tvist

För att försäkringen ska gälla måste ombud som anlitas i regel vara advokat eller jurist anställd hos advokat. Men efter att ett sådant ombud blivit anlitad krävs det endast att bolaget förser ombudet med försäkringsuppgifterna, så som försäkringsbolag och försäkringsnummer. Därefter är det ombudet som kontaktar försäkringsbolaget och anmäler tvisten. Det är även ombudet som med försäkringsbolaget reglerar ersättningen som ska betalas ut. Genom att anlita ett ombud som är van att hantera rättsskydd får bolaget också en trygghet i att ombudet har koll på de tidsfrister som gäller för att kunna nyttja försäkringen.

Fallgropar att dubbelkolla avseende sin rättsskyddsförsäkring

Potentiella motpartens säten

Många rättsskyddsförsäkringar omfattar inte tvister med motparter som har säte utanför Sverige eller utanför Norden. Om ditt bolag bedriver verksamhet utanför Sverige eller i övrigt har kontakt med bolag utanför Sverige så bör du se till att din försäkring omfattar en eventuell tvist även med dessa bolag. Ofta går det att utöka eller teckna en tilläggsförsäkring för att även dessa tvister ska omfattas av försäkringsskyddet.

Beloppstak

Som tidigare nämnt så har många rättsskyddsförsäkringar förhållandevis låga takbelopp. Bedriver bolaget en verksamhet där större tvister riskerar att uppkomma bör bolaget överväga att eventuellt teckna en försäkring med högre takbelopp.

Obruten försäkringstid

För att försäkringen ska omfatta tvisten krävs i regel att försäkring var tecknad när tvisten uppstod och att försäkringen varit gällande de föregående två åren (med vissa undantag för nystartade bolag). Däremot så krävs det inte att försäkringen ska varit tecknad i samma försäkringsbolag så länge som det inte funnits något uppehåll i försäkringsskyddet. Med andra ord är det viktigt att vid byte av försäkringsbolag se till att bolaget inte är oförsäkrat så lite om en dag. Även ett sådant kort avbrott i försäkringen räcker för en kommande tvist inte omfattas av rättsskyddet.

Teckna direkt när ett nystartat bolag börjar bedriva verksamhet

När ett bolag startas så brukar det vara mycket som händer samtidigt och en tvist kan lätt uppstå. Det är därför viktigt att försäkringen tecknas direkt vid verksamhetens start så att all verksamhet som sker vid uppstartandet omfattas av försäkringen samt att det annars tar det två år innan försäkringen omfattar en tvist.

Specialområden som immaterialrätt omfattas inte alltid

Vissa typer av tvister är ofta undantagna från rättsskyddet. Sådana är exempelvis patenträttsliga tvister och annan immaterialrätt. Bedriver bolaget verksamhet och exempelvis har registrerade patent så kan det därför vara viktigt att teckna en utökad försäkring. Det är även vanligt att tvist enligt plan- och bygglagen, konkurrensrätten och anställningsförhållanden inte omfattas av rättsskyddet.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att rättsskydd ibland inte är helt enkelt men är en viktig försäkring för ett bolag. Lite förenklat kan det vara en försäkring mot att inte ha råd att få rätt.