Skatte- och avgiftslättnader till följd av Covid-19 pandemin

Regeringen har presenterat en rad förslag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av coronaviruset. Flera rör den skatt- och avgiftsskyldighet som åvilar den som driver företag. Följande åtgärder har presenterats:

  • Tillfälligt sänkta socialavgifter
  • Likviditetsförstärkning via skattekontot
  • Utökad avsättning till periodiseringsfond

Tillfälligt sänkta socialavgifter

Arbetsgivaravgifterna kommer att sättas ned mellan den 1 mars och 30 juni 2020. För att enskilda näringsidkare ska få motsvarande lättnad sätts även egenavgifterna ned.

För ersättning som ges ut under den nämnda perioden kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift (10,21 %) i stället för fulla avgifter (31,42 %). Även enskilda näringsidkare (och fysiska personer som är delägare i handelsbolag) betalar endast ålderspensionsavgift och inte fulla egenavgifter (28,97 %).

Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma på 25 000 kr per anställd och månad. Lättnaden för arbetsgivaren blir därmed maximalt 5 300 kr per anställd och månad.

Nedsättningen kan användas av alla företag och organisationer som är registrerade som arbetsgivare och den gäller alla som har ett anställningsförhållande, oavsett om det är fråga om heltid, deltid eller timanställning. Den kan användas av alla arbetsgivare, också om det finns flera inom en koncern.

Begränsningen till 25 000 kr innebär att på högre månadslöner betalar arbetsgivaren fulla avgifter. Har företaget fler än 30 anställda kommer nedsättningen endast att gälla för 30 av dem.

Lagstiftningen avseende arbetsgivaravgifterna ska träda i kraft den 6 april 2020 och tillämpas på ersättning som ges ut efter den 29 februari 2020. Nedsättningen av egenavgifter ska träda i kraft samma datum och tillämpas för inkomst som uppbärs efter den 31 december 2019 (för beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderår finns särskild övergångsbestämmelse).

Likviditetsförstärkning via skattekontot

För att stärka likviditet i hela företagssektorn ska företagen kunna få anstånd med inbetalning av preliminärskatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms. Möjligheten till anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. För moms som redovisas helårsvis ska anstånd kunna lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader.

Företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa kommer inte beviljas anstånd. Inte heller företag som har större skatteskulder.

Reglerna om anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt ska börja gälla den 30 mars 2020 och de kan tillämpas retroaktivt. Företag som gjort inbetalningar på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Alla företag – oavsett företagsform – kommer kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. Reglerna börjar gälla 30 mars resp. 8 april 2020 beroende på hur momsen redovisas. Även dessa kan tillämpas retroaktivt. Redovisas momsen helårsvis kan anståndet beviljas från och med den 27 december 2019. Företag som betalat in moms från och med detta datum kan få den återbetald av Skatteverket. Redovisas momsen månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd medges retroaktivt för perioder från och med januari 2020.

Genom att göra reglerna retroaktivt tillämpliga kan krisdrabbade företag som inte har någon försäljning just nu (och därmed inte någon moms att begära anstånd för) få tillbaka redan inbetald moms för tidigare perioder.

Den som har beviljats anstånd ska betala kostnadsränta och också en anståndsavgift. Räntan är 1,25 % per år och anståndsavgiften är 0,3 % per månad. Detta motsvarar en avdragsgill ränta på 6,6 % per år eller 0,53 % per månad. Räntan och avgiften har kritiserats men försvaras av Regeringen utifrån två skäl. Dels att ett gratis lån riskerar att snedvrida kreditmarknaden, dels att räntan och avgiften speglar den finansiella risk staten tar i och med utlåningen. Regeringen kan dock komma att göra justeringar om krisen får ett mer utdraget förlopp.

Företrädare för ett företag (såväl legal som faktisk företrädare) kan bli personligt betalningsansvarig om företaget inte betalar sina skatter och avgifter. Fråga har uppkommit om sådant ansvar kan komma att utkrävas för skatter och avgifter som omfattas av tillfälligt anstånd på grund av coronakrisen. Skatteverket har lämnat lugnande besked om att verket i dessa fall inte kommer att ansöka om företrädaransvar och detta oavsett om anstånd har sökts före eller efter ursprunglig förfallodag. Detsamma kommer att gälla för anståndsavgiften.

Skatteverket har tillagt att om någon utnyttjat möjligheten till tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med bestämmelserna kan det bli aktuellt att i enstaka och mycket speciella fall ansöka om företrädaransvar.

En egenföretagare lämnar inte en arbetsgivardeklaration och omfattas därför inte av reglerna om anstånd (annat än vad gäller momsen). Preliminärskatt och egenavgifter baseras på företagarens preliminära inkomstdeklaration. Detta innebär att egenföretagaren kan begära jämkning hos Skatteverket om det kan antas att inkomsterna blir lägre än enligt den avlämnade preliminära inkomstdeklarationen. På så sätt kan preliminärskatt och egenavgifterna sänkas och likviditeten stärkas. Under vissa förutsättningar kan också en återbetalning av redan betald preliminärskatt medges.

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Med en periodiseringsfond kan ett företag skjuta upp del av beskattningen till ett senare år och då använda den för kvittning mot förlust. Reglerna innebär om inte annat en viss skattekredit. Reglerna ska tillfälligt ändras för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Enligt nuvarande regler kan dessa sätta av 30 % av årets vinst till en periodiseringsfond. Reglerna ska tillfälligt ändras så att hela vinsten för år 2019 får sättas av, dock upp till högst 1 miljon kronor. För många bedöms detta innebära att den skattepliktiga vinsten sätts ned till noll kronor.

Skatten är i regel redan inbetald till skattekontot såsom preliminär skatt. Genom att begära omprövning av den preliminära inkomstdeklarationen kan den återfås. Sådan omprövning kan begäras fram till halvårsskiftet. Görs avdraget bara i den ordinarie inkomstdeklarationen kommer skatteåterbäringen först med slutskattsedeln.

Fondavsättningen ska återföras till beskattning enligt gällande regler (senast efter sex år). Den träffas inte av någon ränta.

Med möjligheten till en utökad avsättning beaktas enskilda näringsidkares behov av åtgärder på ett bättre sätt och framförallt gäller detta små eller nya verksamheter som inte har haft tid eller möjlighet till någon kapitaluppbyggnad.

Reglerna ska träda i kraft under april 2020 och tillämpas retroaktivt avseende år 2019.